กิจกรรม“ออกรับซื้อขยะรีไซเคิล” ครั้งที่ 2 ในพื้นที่บ้านกลางใหญ่ ตำบลบ้านกลาง ณ วัดโกศลมัชฌิมาวาสบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง โดยกองทุนธนาคารขยะตำบลบ้านกลาง ได้ดำเนินการออกรับซื้อขยะรีไซเคิล ในพื้นที่บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 3,4,10,13 ตำบลบ้านกลาง ณ วัดโกศลมัชฌิมาวาส บ้านกลางอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

Admin Baanklang