สำนักปลัด

นางสาวปิติพร พิมพ์กลาง
หัวหน้าสำนักปลัด
นักบริหารงานทั่วไป
อำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง

นางสาวกิตติพิชญ์  ไชยภักดี
นิติกรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ

นายมานิต บุทา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ
นายวีระศักดิ์ หอมอ่อน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(วิชาการ)
นายคทาวุธ สุวรรณมาโจ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
(วิชาการ)
นายสุทธิศักดิ์ เข็มปัญญา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(ทั่วไป)
จ่าเอก วรากร ไชยภักดี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชำนาญงาน
(ทั่วไป)
นางสาวอุไรวรรณ บาศรี
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
(ทั่วไป)
นางสาวจุฑามาศ หอมอ่อน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
นางสาวรุจิรา เข็มปัญญา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายธนพัฒน์ โคตะมา
พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ำ
นายพิเชษฐ์ เสนคะ
พนักงานขับรถยนต์
นายอนุสรณ์ เข็มปัญญา
คนสวน
นายสมพร บรรหาร
คนงานประจำรถขยะ
นายคมกริช หอมอ่อน
คนงานประจำรถขยะ
นายอภิวัฒน์ กุลบุตร
คนงานประจำรถขยะ
นายธนายุทธ แก้วมาลา
พนักงานขับรถยนต์
นายภาคภูมิ สร้อยสา
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวเพ็ญพัก บรรหาร
คนงานทั่วไป
 (ว่าง)
คนงานทั่วไป
Admin Baanklang