สำนักปลัด

(ว่าง)
หัวหน้าสำนักปลัด
นักบริหารงานทั่วไป
อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น

นางสาวกิตติพิชญ์ ไชยภักดี
นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
(วิชาการ)

นายวีระศักดิ์ หอมอ่อน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(วิชาการ)
นายมานิต บุทา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
(วิชาการ)
นายคทาวุธ สุวรรณมาโจ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
(วิชาการ)
นายสุทธิศักดิ์ เข็มปัญญา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(ทั่วไป)
จ่าเอก วรากร ไชยภักดี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติงาน
(ทั่วไป)
นางสาวอุไรวรรณ บาศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางสาวธิดารัตน์ กุลชน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายธนพัฒน์ โคตะมา
พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ำ
นายพิเชษฐ์ เสนคะ
พนักงานขับรถยนต์
นายอนุสรณ์ เข็มปัญญา
คนสวน
นายสมพร บรรหาร
คนงานประจำรถขยะ
นายคมกริช หอมอ่อน
คนงานประจำรถขยะ
นายอภิวัฒน์ กุลบุตร
คนงานประจำรถขยะ
นายธนายุทธ แก้วมาลา
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวรุจิรา เข็มปัญญา
คนงานทั่วไป
นางสาวเพ็ญพัก บรรหาร
คนงานทั่วไป
นายภาคภูมิ สร้อยสา
พนักงานขับรถยนต์