ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง

นายพรชัย พิมพ์พงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
เบอร์โทรศัพท์ 089-2763415

 นายพรมศักดิ์ สีลา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
คนที่ 1
เบอร์โทรศัพท์ 089-2750510

นายวิโรจน์ ทรัพยสิทธิ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
คนที่ 2
เบอร์โทรศัพท์ 087-2375739

 นางรินดา พิมพ์พงษ์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านกลาง
เบอร์โทรศัพท์ 085-4538687

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

นายวรพจน์ เข็มปัญญา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
นักบริหารงานท้องถิ่น
บริหารท้องถิ่น ระดับกลาง
เบอร์โทรศัพท์ 089-8418587

 นายภูวนัย หัสสา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
นักบริหารงานท้องถิ่น
บริหารท้องถิ่น ระดับต้น
เบอร์โทรศัพท์ 084-9387089