อัตรากำลังของ อบต.บ้านกลาง

ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2 คน
 เลขานุการนายก อบต. 1 คน
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 13 คน
 จำนวนบุคลากร (พนักงานส่วนตำบล) 26 คน
    ตำแหน่งในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 9 คน
    ตำแหน่งในกองคลัง 4 คน
    ตำแหน่งในกองช่าง 3 คน
    ตำแหน่งในกองการศึกษาฯ 8 คน
    ตำแหน่งในกองสวัสดิการสังคม 1 คน
    ตำแหน่งในหน่วยตรวจสอบภายใน 1 คน
    ตำแหน่งลูกจ้างประจำ 1 คน
    ตำแหน่งพนักงานจ้าง 32 คน
Admin Baanklang