สมาชิกสภา

นายนิกร ใจใส
ส.อบต.บ้านกลางน้อย หมู่ที่ 7
(ประธานสภา อบต.)
เบอร์โทรศัพท์ 084-3916493
นายวิษณุ สีดา
ส.อบต.บ้านกลาง หมู่ที่ 4
(รองประธานสภา อบต. )
เบอร์โทรศัพท์ 093-0700480
นายพนม อ่างวงศ์
ส.อบต.บ้านหนาด หมู่ที่ 1
เบอร์โทรศัพท์ 080-1893946
นายสุนทร กิ่งแก้ว
ส.อบต.บ้านหนาด หมู่ที่ 2
เบอร์โทรศัพท์ 082-3167111
นายคำพอง ใจใส
ส.อบต.บ้านกลาง หมู่ที่ 3
เบอร์โทรศัพท์ 092-8421032
นายสัญญา ลาภะ
ส.อบต.บ้านดงติ้ว หมู่ที่ 5
เบอร์โทรศัพท์ 065-7123363
นายธงชัย บรรหาร
ส.อบต.บ้านดงติ้ว หมู่ที่ 6
เบอร์โทรศัพท์ 087-8230136
นายนำพล บริบูรณ์
ส.อบต.บ้านดงยอ หมู่ที่ 8
เบอร์โทรศัพท์ 092-5127488
นายลีวัน ขันวัง
ส.อบต.บ้านดงติ้ว หมู่ที่ 9
เบอร์โทรศัพท์ 086-2233248
นายสุภชัย สมอุดม
ส.อบต.บ้านกลาง หมู่ที่ 10
เบอร์โทรศัพท์ 093-4254363
นายอนุพงษ์ สาวงค์
ส.อบต.บ้านหนาด หมู่ที่ 11
เบอร์โทรศัพท์ 062-2852699
นายสมชาย ติ้ววงค์
ส.อบต.บ้านดงติ้ว หมู่ที่ 12
เบอร์โทรศัพท์ 087-1041176
นายรัศมี พิมพ์พงษ์
ส.อบต.บ้านกลาง หมู่ที่ 13
เบอร์โทรศัพท์ 0807799365
Admin Baanklang