Posted in เอกสารเผยแพร่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน…

Continue Reading...
Posted in การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ข่าวประชาสัมพันธ์ ระเบียบกฏหมาย เอกสารเผยแพร่

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ

Continue Reading...
Posted in เอกสารเผยแพร่

แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

Continue Reading...
Posted in เอกสารเผยแพร่

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

“]

Continue Reading...
Posted in เอกสารเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่ประจักษ์ ประจำปี ๒๕๖๔

“]

Continue Reading...
Posted in เอกสารเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศษรฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๔

“]

Continue Reading...
Posted in เอกสารเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมยกย่องผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔

“]

Continue Reading...
Posted in เอกสารเผยแพร่

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปี 2564

“]

Continue Reading...
Posted in เอกสารเผยแพร่

ประกาศผลการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปี 2564

Continue Reading...
Posted in เอกสารเผยแพร่

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น อบต.บ้านกลาง

Continue Reading...