Posted in เอกสารเผยแพร่

แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

Continue Reading...
Posted in เอกสารเผยแพร่

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

“]

Continue Reading...
Posted in เอกสารเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่ประจักษ์ ประจำปี ๒๕๖๔

“]

Continue Reading...
Posted in เอกสารเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศษรฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๔

“]

Continue Reading...
Posted in เอกสารเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมยกย่องผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔

“]

Continue Reading...
Posted in เอกสารเผยแพร่

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปี 2564

“]

Continue Reading...
Posted in เอกสารเผยแพร่

ประกาศผลการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปี 2564

Continue Reading...
Posted in เอกสารเผยแพร่

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น อบต.บ้านกลาง

Continue Reading...
Posted in เอกสารเผยแพร่

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด (CCTV Priavcy Notice) อบต.บ้านกลาง

Continue Reading...
Posted in เอกสารเผยแพร่

ระเบียบกลุ่มพนักงานส่วนตำบลบ้านกลาง เพื่อความโปร่งใสในการทำงาน อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

Continue Reading...