กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวสุพัตรา อันศิลา
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นักบริหารงานการศึกษา
อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น

นางวิลัยภรณ์ สมศรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
(วิชาการ)
นางดวงใจ ดุดัน
ครูชำนาญการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านกลาง
นางสาวณัฐฐินันท์ เข็มปัญญา
คนงานทั่วไป
นางปานศิริ แดงกัน
ครูชำนาญการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงติ้ว
นางวิระวรรณ์ บ้านกลาง
ครูชำนาญการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านกลาง
นางทิพวรรณ ชนะค้า
ครูชำนาญการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านกลาง
นายธนาคาร ชนะค้า
ครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านกลาง
นางสาวอัจฉรา จันทร์จุรี
ครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงติ้ว
นางนิวร สายืน
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงติ้ว
นางนวลใจ สายจำปา
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงติ้ว
นางวิราภรณ์ ชะนะ
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านกลาง
นางสาวจุฑาภรณ์ บรรหาร
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านกลาง
นางสาวดลยา สิงห์ทอง
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านกลาง
นางสาวสุกัญญา คำเหลา
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงติ้ว
นางสาวจารุวรรณ โสภา
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงติ้ว
(ว่าง)
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงติ้ว
นางสาวพรพิมล ต้นไฮ
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านกลาง