กองสวัสดิการสังคม

 นายสุขสวัสดิ์ ไม่แพง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น

 (ว่าง)
นักพัฒนาชุมชุน ปก./ชก. (วิชาการ)
 (ว่าง)
นักสังคมสงเคราะห์ ปก./ชก. (วิชาการ)
 (ว่าง)
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปง./ชง. (ทั่วไป)
 นายธีรวัฒน์ ต้นไฮ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายวชิราวุธ นาคพงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ