กองสวัสดิการสังคม

 นายสุขสวัสดิ์ ไม่แพง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น

 (ว่าง)
นักพัฒนาชุมชุน ปก./ชก.
(วิชาการ)
 นายธีรวัฒน์ ต้นไฮ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน