หัวหน้าส่วนราชการ

นายวรพจน์ เข็มปัญญา
ปลัด อบต.บ้านกลาง
นักบริหารงานท้องถิ่น
บริหารท้องถิ่น ระดับกลาง
089-8418587
นายภูวนัย หัสสา
รองปลัด อบต.บ้านกลาง
นักบริหารงานท้องถิ่น
บริหารท้องถิ่น ระดับต้น
084-9387089
(ว่าง)
หัวหน้าสำนักปลัด
นักบริหารงานทั่วไป
อำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง
นายพรสวัสดิ์ ควรรณสุ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นักบริหารงานการคลัง
อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น
089-2786779
นายจักรกฤษณ์ วงษ์รัตนะ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นักบริหารงานช่าง
อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น
083-3285359
นางสาวสุพัตรา อันศิลา
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
นักบริหารงานการศึกษา
อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น
086-2386477
นายสุขสวัสดิ์ ไม่แพง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น
089-7787936
นางกนกกาญจน์ ยศเรืองศักดิ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
(วิชาการ)