หัวหน้าส่วนราชการ

นายวรพจน์ เข็มปัญญา
ปลัด อบต.บ้านกลาง
นักบริหารงานท้องถิ่น
ระดับกลาง
089-8418587
นายภูวนัย หัสสา
รองปลัด อบต.บ้านกลาง
นักบริหารงานท้องถิ่น
ระดับต้น
084-9387089

นางสาวปิติพร พิมพ์กลาง
หัวหน้าสำนักปลัด
นักบริหารงานทั่วไป
ระดับกลาง
091-0610430

นายพรสวัสดิ์ ควรรณสุ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นักบริหารงานการคลัง
ระดับต้น
089-2786779
นายจักรกฤษณ์ วงษ์รัตนะ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นักบริหารงานช่าง
ระดับต้น
083-3285359
นางสาวสุพัตรา อันศิลา
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
นักบริหารงานการศึกษา
ระดับต้น
086-2386477
นายสุขสวัสดิ์ ไม่แพง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
ระดับต้น
089-7787936
นางกนกกาญจน์ ยศเรืองศักดิ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
(วิชาการ)
09-41629963