กองคลัง

 นายพรสวัสดิ์ ควรรณสุ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นักบริหารงานการคลัง
อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น

นางธัญพร ใจศิริ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
(วิชาการ)
นางสาวศุภรัตน์ อิ้มพัฒน์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
(วิชาการ)

นางสาวรัตนา พิมกลาง
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
(วิชาการ)

นางสาววิภาพร ผุยคำสิงห์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
(ทั่วไป)
 (ว่าง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง.
(ทั่วไป)
นางเบญจวรรณ โพธิจักร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ลูกจ้างประจำ)
นางสาวธัญชนก ด้วงนิล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวสุธาทิพย์ ตัวดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาววิภาศิริ ลามุงคุณ
คนงานทั่วไป