Posted in ตรวจสอบภายใน

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564

Continue Reading...
Posted in ตรวจสอบภายใน

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

Continue Reading...
Posted in ตรวจสอบภายใน

แผนการตววจสอบภายในและรายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2565

Continue Reading...
Posted in ตรวจสอบภายใน

การตรวจติดตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) ปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน)

Continue Reading...
Posted in ตรวจสอบภายใน

แผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) ปีงบประมาณ 2564

Continue Reading...
Posted in ตรวจสอบภายใน

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

“]

Continue Reading...
Posted in ตรวจสอบภายใน

แบบติดตามการควบคุมภายใน

Continue Reading...