แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

คำขวัญตำบลบ้านกลาง 
“ถิ่นภูไทรวมเผ่า  วัดเก่าแก่งเมือง  ลือเลื่องไข่ไก่  ชื่นใจละมุดหวาน  ทุกฤดูกาลมีหอมแบ่ง”
วิสัยทัศน์      
“ตำบลน่าอยู่  การเกษตรก้าวหน้า  ประชาชนสุขภาพดี”
พันธกิจ
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้มีอย่างเพียงพอและทั่วถึง
2. ส่งเสริมให้หมู่บ้าน ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
4. ส่งเสริม สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งแบบยั่งยืน ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้
   ปัญหาความยากจนลดลง
5. พัฒนาแหล่งน้ำทางการเกษตร  ลดผลกระทบภาวะจากน้ำท่วมและฝนแล้ง
6. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่ดี และสภาพแวดล้อมที่ดี  ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
   รวมถึงผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง
7. ส่งเสริม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
    โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
8. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทุกระดับชั้น  เพิ่มพูนการเรียนรู้ของชุมชน  ธำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและ
   ขนบธรรมเนียมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๕  ด้าน
ยุทธศาสตร์ที่ 1          การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2          การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 3          การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 4          การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5          การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
        1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ถนน ไฟฟ้า ประปา รางระบายน้ำ สะพาน และสิ่งปลูกสร้าง
ยุทธศาสตร์ที่ 2          การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์
        1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
     ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
        1.2 ส่งเสริม สนับสนุน คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส
     ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
        1.3 ส่งเสริม สนับสนุน ให้หมู่บ้าน ชุมชน สถาบันการศึกษา และสถาบันครอบครัว
    เกิดความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันจากการแพร่ระบาดของยาเสพติด
1.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
ยุทธศาสตร์ที่ 3       การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
        1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการเกษตรแบบผสมผสานและการเกษตรอินทรีย์
        1.2 ส่งเสริมการพัฒนาระบบชลประทาน และปรับปรุง ดูแลรักษาแหล่งน้ำเพื่อให้มีน้ำใช้
      ในการเกษตร  การประมง  และการอุปโภคบริโภค
        1.3  ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน  สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ยุทธศาสตร์ที่ 4       การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม
        1.1  ส่งเสริม พัฒนาสาธารณมูลฐาน สุขภาพอนามัยชุมชน
        1.2  ส่งเสริม พัฒนาสภาพแวดล้อม เพิ่มพื้นที่ป่าสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 5       การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
              1.1  จัดการศึกษา ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
        1.2  ส่งเสริมการศาสนา ประเพณี  และวัฒนธรรมท้องถิ่น
เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ถนน ไฟฟ้า ประปา รางระบายน้ำ สะพาน และสิ่งปลูกสร้าง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์
ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส สนับสนุนให้หมู่บ้าน สถาบันการศึกษาสถาบันครอบครัว มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันจากยาเสพติดส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
พัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร พัฒนาแหล่งน้ำทางการเกษตร และอุปโภคบริโภค ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม
การป้องกันและระงับโรคติดต่อต่างๆ ควบคุมป้องกันโรคระบาดในพื้นที่ พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน  การรักษาป่าชุมชนและการปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าสาธารณะ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
พัฒนาจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล  ส่งเสริมการศาสนา ประเพณี  และวัฒนธรรมท้องถิ่น