กองช่าง

นายจักรกฤษณ์ วงษ์รัตนะ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นักบริหารงานช่าง
อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น

นายฉัตรชัย ไตรยราช
นายช่างโยธาอาวุโส (ทั่วไป)

(ว่าง)
วิศวกรโยธา ปก./ชก.

(ว่าง)
นายช่างสำรวจ ปง./ชง.
นายนวพล เมาลี
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
(ทั่วไป)
นายธนาธาน อินตา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(ทั่วไป)
นายไพบูลย์ ภูผา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นางสาวศินี กีกาศ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายก้านแก้ว สมลี
คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายวันพิชิต บรรหาร
คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายเดวาสันดิ์ หอมกลิ่น
คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายพงษ์ศักดิ์ แก้มเหม
คนงานเครื่องสูบน้ำ