Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม (ก.อบต.จังหวัดนครพนม) ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตำบลบ้านกลาง กรณีร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. …..

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ระเบียบกฏหมาย

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารวงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2566 (การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง) ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566

Continue Reading...
Posted in การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ข่าวประชาสัมพันธ์ ระเบียบกฏหมาย เอกสารเผยแพร่

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ระเบียบกฏหมาย หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

คู่มือการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567- 2569

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ระเบียบกฏหมาย

แนวทางการพิจารณาความเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ “พนักงานจ้างตามภารกิจ” และ “พนักงานจ้างทั่วไป” ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต พ.ศ. 2561

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม (ก.อบต.จังหวัดนครพนม) ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปี พ.ศ. 2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ระเบียบกฏหมาย

แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

Continue Reading...