Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ระเบียบกฏหมาย

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกหรือการคัดเลือก พ.ศ. 2567

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

มติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม (ก.อบต.จังหวัดนครพนม) ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

มติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม (ก.อบต.จังหวัดนครพนม) ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ แจ้งแผนการออกรับซื้อขยะรีไซเคิล ตามโครงการธนาคารขยะตำบลบ้านกลาง ประจำปี 2567

ประชาสัมพันธ์ แจ้งแผนการอ…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

มติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม (ก.อบต.จังหวัดนครพนม) ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567

Continue Reading...