Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม (ก.อบต.จังหวัดนครพนม) ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “โครงการบริหารงานบุคคล เทคนิคการเขียนหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรรณและการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบ” ในวันที่ 11 – 14 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมเวลาดี อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

มติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม (ก.อบต. จ.นครพนม) ครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service: OSS)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม (ก.อบต.จังหวัดนครพนม) ครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ระเบียบกฏหมาย

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ระเบียบกฏหมาย

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนกรณีพิเศษฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ระเบียบกฏหมาย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

มติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม (ก.อบต. จ.นครพนม) ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2566

Continue Reading...