Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลบัลลังค์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาแปรญัตติและลงมติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาค…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาเพื่อถวายเป็นพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณารับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

กิจกรรมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566

วันจันทร์ ที่ 31 กรกฎาคม …

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5 ส (Big Cleaning Day) และพิธีเจริญพระพุทธมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญภาวนา เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาค…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

Continue Reading...