โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2567

วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมถึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแหล่งเรียนรู้สวนสมุนไพรให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชน ได้เห็นคุณค่าของสมุนไพรไทย เป็นประโยชน์ต่อการดูแลรักษาสุขภาพ ร่วมอนุรักษ์การใช้ประโยชน์จากสมุนไพรไทยในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

Admin Baanklang