โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ได้จัดทำสวนสมุนไพรตาม “โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566” เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับชนิดของสมุนไพรไทย สรรพคุณ และการใช้ประโยชน์ รวมทั้งส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน มีความรู้เรื่องสมุนไพรไทยและอนุรักษ์พืชพรรณสมุนไพร

Admin Baanklang