ประชาสัมพันธ์ แจ้งแผนการออกรับซื้อขยะรีไซเคิล ตามโครงการธนาคารขยะตำบลบ้านกลาง ประจำปี 2567

ประชาสัมพันธ์ แจ้งแผนการออกรับซื้อขยะรีไซเคิล ตาม
โครงการธนาคารขยะตำบลบ้านกลาง เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำขยะมาขาย เพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน
***สำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิก สามารถสมัครได้ที่จุดรับซื้อขยะหรือขอรับใบสมัครได้ที่ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน/ส.อบต.บ้านกลาง ทุกหมู่บ้าน หรือ ณ สำนักปลัด องค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 4205 2213 (นางสาวอุไรวรรณ บาศรี เจ้าพนักงานสาธารณสุข/ผู้ประสานงาน)

Admin Baanklang