ประชาสัมพันธ์ ลานกีฬาในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ประชาสัมพันธ์ ลานกีฬาในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลาง ที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ได้ออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ลานกีฬาในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลาง รวมทั้งสิ้นจำนวน 4 แห่ง รายละเอียดดังนี้
1.สนามกีฬาบ้านกลาง
2.ลานกีฬา หมู่ 9 บ้านดงติ้ว
3.ลานกีฬา หมู่ 11 บ้านหนาด
4.ลานกีฬา หมู่ 2 บ้านหนาด

Admin Baanklang