การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -2019 (COVID-19)สายพันธุ์ XBB.1.16

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังและป้องกันโควิดสายพันธุ์ XBB.1.16 ดังนี้
1.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนระมัดระวังและป้องกันการระบาดของโรคโควิด โดย หลังสงกรานต์ ขอให้เฝ้าระวังสังเกตุอาการตัวเองอย่างน้อย 7 วัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้สูงอายุ หรือผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง
2.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 19 ประจำปี
3.สวมหน้ากากเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ โดยเฉพาะเมื่อร่วมกิจกรรม หรือไปสถานที่ที่มีผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรังจำนวนมาก เช่น โรงพยาบาล สถานดูแลผู้สูงอายุ
4.ให้ตรวจ ATK เมื่อป่วยหรือมีอาการทางเดินหายใจ ไข้ ไอ เจ็บคอ หากผลเป็นบวกให้สวมหน้ากากเมื่อใกล้ชิดผู้อื่น หลีกเลี่ยงใกล้ชิดผู้มีภมูิคุ้มกันต่ำ สถานที่มีคนจำนวนมาก หากมีอาการมากขึ้น เช่น เหนื่อย หอบ หายใจลำบาก ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อรักษาตัวที่โรงพยาบาล สำหรับผู้มีภูมิคุ้มกันต่ำให้รีบไปพบแพทย์ เพื่อรับยาต้านไวรัสและติดตามอาการอย่างใกล้ชิด กรณีที่มีสมาชิกในครอบครัว เพื่อน/เพื่อนนักเรียน/เพื่อนร่วมงาน ที่ตรวจ ATK แล้วผลเป็นบวกในช่วง 1-2 สัปดาห์ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณะสุขเพื่อเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค ทั้งนี้ สามารถสอบถามโรคโคโรนา 2019 เพิ่มเติมได้ที่ กรมควบคุมโรคหรือโทรศัพท์สายด่วน หมายเลข 1422