รับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ สำหรับหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระดับ AA

วันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น.
นายพรชัย พิมพ์พงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง มอบหมายให้นายวรพจน์ เข็มปัญญา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เข้ารับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ สำหรับหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระดับ AA ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยในการนี้ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ขอบคุณข้าราชการ เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและความโปร่งใส นำมาซึ่งรางวัลแห่งความภูมิใจนี้