กิจกรรมอบรมโครงการหมู่บ้านสะอาดตามหลัก 3 ช (3Rs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง จัดอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะและการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือน ตามโครงการหมู่บ้านสะอาดตามหลัก 3ช (3Rs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมปทุมดี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมีผู้นำหมู่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมรับการอบรมในครั้งนี้.