Posted in ITA แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2567 – 2569

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง ผลการประเมินการปฏฺบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ระเบียบกฏหมาย หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา และวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566

Continue Reading...
Posted in แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง นโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปี 2566

Continue Reading...
Posted in แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แนวคิดการจัดทำแผนพัฒนาพนั…

Continue Reading...
Posted in แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แผนอัตรากำลัง

แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564 – 2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 5)

Continue Reading...
Posted in แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล อบต.บ้านกลาง ปี พ.ศ. 2565

Continue Reading...