ศูนย์วัฒนธรรมตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

     ศูนย์วัฒนธรรมบ้านกลาง จังหวัดนครพนม
โทร : 0-4205-2213