Posted in ITA แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๗

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Continue Reading...
Posted in แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

แผนการจัดหาพัสดุ สำนักปลัด อบต.บ้านกลาง ประจำปี 2562

Continue Reading...
Posted in แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

Continue Reading...
Posted in แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

Continue Reading...
Posted in แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

Continue Reading...
Posted in แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

Continue Reading...
Posted in แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565

Continue Reading...
Posted in แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

Continue Reading...