การประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565

24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ได้ประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริการส่วนตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ดำเนินการผ่านมา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3)พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคารราชพฤกษ์ อบต.บ้านกลาง