องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2566 จากทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ทีมที่ 2) โดยมีหัวข้อการประเมินแบ่งออกเป็น 5 ด้านคือ 1.ด้านการบริหารจัดการ 2.ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 3.ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง 4.ด้านการบริการสาธารณะ 5.ด้านธรรมาภิบาล ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมปทุมดี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม