ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารวงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2566 (การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง) ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566

ว 1129 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับก