แนวทางการพิจารณาความเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ “พนักงานจ้างตามภารกิจ” และ “พนักงานจ้างทั่วไป” ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต พ.ศ. 2561

29008_2_1678338825277