แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่อง บรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลาง 30/05/2023
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลงเขื่อนกลางน้อย หมู่ที่ ๗ บ้านกลางน้อย ตำบลบ้านกลาง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 09/01/2023
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงติ้ว 2 หมู่ที่ 5 12/10/2022
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 (โรงเรียน) 16/06/2022
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 (โรงเรียน) 16/06/2022
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 (ศพด.) 15/06/2022
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 (ศพด.) 09/06/2022
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 (โรงเรียน) 09/06/2022
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 08/11/2021
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 08/11/2021
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 04/11/2021
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 02/11/2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงยอ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกลาง 04/10/2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงยอ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกลาง 04/10/2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงยอ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกลาง 27/09/2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงยอ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกลาง 20/09/2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงยอ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกลาง 20/09/2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงยอ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกลาง 31/08/2021
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษาที่ 1/2564 14/06/2021
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน 14/06/2021
ประกาศราคากลาง
วันที่
จ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารราชพฤกษ์ อบต.บ้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/06/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่อง บรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่อง บรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2023
จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์ อปพร. อบต.บ้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู) พร้อมติดตั้ง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านกลาง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงติ้ว จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2023
จ้างโครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำเพื่อเป็นถนนลูกรัง บ้านดงติ้ว หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/04/2023
จ้างโครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำเพื่อเป็นถนนลูกรัง บ้านดงติ้ว หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/04/2023
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (ขยายไหล่ทาง) สายดงติ้ว-นาถ่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/04/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านดงติ้ว หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/04/2023
จ้างก่อสร้างพื้นทางลาดคนพิการอาคารราชพฤกษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านดงติ้ว หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2023
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลาง หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลาง หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2023
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลาง หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/03/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนาด หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงติ้ว หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/02/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงยอ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/02/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านกลาง หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/02/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนาด หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายดงน้ำคำ ๒ บ้านดงติ้ว หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2023
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่นเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านกลาง - บ้านดงยอ หมู่ที่ ๑๓ บ้านกลาง ตำบลบ้านกลาง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๓๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๓๖๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/01/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลงเขื่อนกลางน้อย หมู่ที่ ๗ บ้านกลางน้อย ตำบลบ้านกลาง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/01/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลงเขื่อนกลางน้อย หมู่ที่ 7 บ้านกลางน้อย ตำบลบ้านกลาง กว้าง 4 เมตร ยาว 330 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,320 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/12/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงยอ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/10/2021
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (กระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/06/2021
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุ (เครื่องอัฐบริขาร ผ้าอาบน้ำฝน เทียนจำนำพรรษา ชุดสังฆทาน) ตามโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/07/2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/07/2023
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการตกแต่งรถแห่เทียนพรรษา ตามโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/07/2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (แมกเนติก ๒๔-๓๔A พร้อมโอเวอร์โหลด ๑๒-๑๖A) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/07/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/07/2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะอเนกประสงค์ ๖ ฟุต) สำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/07/2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน) สำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2023
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๐๑๖ นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/07/2023
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลซุ้มเฉลิมพระเกียรติ (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/07/2023
จ้างเหมาซ่อมแซมท่อน้ำทิ้งอาคารหลังใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/07/2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน) กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/07/2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/07/2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๒ รายการ (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/07/2023
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่ ขนาด ๑๒ โวลต์ ๑๐๐ แอมป์ สำหรับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๐๐๓๐ นครพนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/07/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๑ รายการ (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/07/2023
จ้างเหมาประดับตกแต่งจุดเช็คอินรูปปั้นไก่ ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2023
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2023
จ้างซ่อมแซมถนนข้ามคลองส่งน้ำ บ้านกลาง ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2023
จ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารราชพฤกษ์ อบต.บ้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/06/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/06/2023
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างซ่อมแซมระบบหล่อเย็น รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๗๕๙ นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2023
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการสายรัก สายใจ ใส่ใจผู้สูงอายุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลาง หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2023
จ้างโครงการก่อสร้างหอประปา ขนาด ๑๐ ลบ.ม. บ้านกลาง หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/01/2023
ซื้อตามโครงการอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.บ้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/12/2022
ซื้อตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ระหว่างเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ - ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/12/2022
ซื้อตามโครงการอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.บ้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/12/2022
ซื้ออาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/11/2022
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนาด หมู่ที่ 2 (จุดที่ 1 หน้าวัดแก่งเมือง จุดที่ 2 สายตลาดลาว) ตามแบบก่อสร้าง ปร.๔,ปร.๕ อบต.บ้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/10/2022
จ้างก่อสร้างโครงการหอประปา ขนาด ๑๐ ลบ.ม.บ้านกลาง หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2022
จ้างเหมาบริการพนักงานจัดเรียงเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2022
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทั่วไป เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2022
จ้างเหมาบริการพนักงานจัดเรียงเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2022
จ้างเหมาบริการพนักงานจัดเรียงเอกสาร อบต.บ้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2022
จ้างเหมาบริการพนักงานจัดเรียงเอกสาร อบต.บ้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2022
จ้างเหมาบุคคลภายนอกทั่วไปเพื่อทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2022
ซื้อเสาคอนกรีตอัดแรงขนาดความยาว 8 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/08/2022
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านหนาด หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2022
ซื้อน้ำดื่มใว้บริการในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/08/2022
จ้างเหมาบุคคลภายนอกทั่วไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/07/2022
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่