แบบประเมินความพึงพอใจ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
ต่ำกว่า 25 ปี
25 – 40 ปี
41 – 60 ปี
มากกว่า 60 ปี
3. การศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
4. อาชีพ
รับราชการ
เอกชน
เกษตรกร
กำลังศึกษา
อื่นๆ
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจด้านการให้บริการ
ประเด็น
1. ความรวดเร็วในการให้บริการ
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
2. ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการ
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
3. สิ่งอำนวยความสะดวก
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
4. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจด้านการจัดทำตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและการบริหารงบประมาณ
ประเด็น
1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
2. เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
3. มีความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการต่อสาธารณะ
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
5. แก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่ต้องการให้หน่วยงานแก้ไข ปรับปรุง