นายพรชัย พิมพ์พงษ์

นายก อบต.บ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4205-2214 " ถิ่นภูไทรวมเผ่า วัดเก่าแก่งเมือง ลือเลื่องไข่ไก่ ชื่นใจละมุดหวาน ทุกฤดูกาลมีหอมแบ่ง"
นายวรพจน์ เข็มปัญญา

ปลัด อบต.บ้านกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  นครพนม Covid-19
  สถาบันพัฒนาบุคลากร
  หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สมาคมปลัด อบต.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
  สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง
 
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 ขณะนี้ 1 คน
 วันนี้ 33 คน
 เมื่อวานนี้ 30 คน
 สัปดาห์นี้ 2,376 คน
 สัปดาห์ที่ผ่านมา 2,386 คน
 เดือนนี้ 6,256 คน
 เดือนที่ผ่านมา 10,181 คน
 ทั้งหมด 1,330,027 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2554

การกำหนดหลักสูตรการอบรมสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ว63 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 11/8/2565 เปิดอ่าน 3
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างในสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30/7/2565 เปิดอ่าน 8
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 4/7/2565 เปิดอ่าน 47
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน พ.ศ.2558 4/7/2565 เปิดอ่าน 27
แบบหนังสือลาออกจากราชการ 23/6/2565 เปิดอ่าน 63
การกำหนดกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันตามาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น 9/6/2565 เปิดอ่าน 52
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การรบริหารส่วนตำบลในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 30/5/2565 เปิดอ่าน 28
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565 29/4/2565 เปิดอ่าน 45
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลในสถาศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๕ 16/3/2565 เปิดอ่าน 63
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างและส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ 7/3/2565 เปิดอ่าน 115
แบบคำร้องและแบบประเมินเพื่อย้ายข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นไปดำรงรงตำแหน่งในสายงานอื่น 2563 12/2/2565 เปิดอ่าน 126
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ 9/2/2565 เปิดอ่าน 92
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ 9/2/2565 เปิดอ่าน 108
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 30/3/2565 เปิดอ่าน 104
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 9/2/2565 เปิดอ่าน 86
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 9/2/2565 เปิดอ่าน 87
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 9/2/2565 เปิดอ่าน 82
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 3/2/2565 เปิดอ่าน 74
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 12/1/2565 เปิดอ่าน 122
ประกาศคณะกรรมการคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 12/1/2565 เปิดอ่าน 104
ทั้งหมด 49 รายการ 1 / 3