องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4205-2214 " ถิ่นภูไทรวมเผ่า วัดเก่าแก่งเมือง ลือเลื่องไข่ไก่ ชื่นใจละมุดหวาน ทุกฤดูกาลมีหอมแบ่ง"
นายวรพจน์ เข็มปัญญา

ปลัด อบต.บ้านกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  นครพนม Covid-19
  สถาบันพัฒนาบุคลากร
  หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สมาคมปลัด อบต.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
  สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง
 
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 ขณะนี้ 4 คน
 วันนี้ 35 คน
 เมื่อวานนี้ 222 คน
 เดือนนี้ 545 คน
 เดือนที่ผ่านมา 3,540 คน
 ทั้งหมด 325,611 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2561

ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง 7/10/2564 เปิดอ่าน 117
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ 3/12/2564 เปิดอ่าน 22
ระเบียบวาระการประชุม (ก.อบต.จังหวัดนครพนม) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 1/12/2564 เปิดอ่าน 144
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 8/11/2564 เปิดอ่าน 144
ระเบียบวาระการประชุม (ก.อบต.จังหวัดนครพนม) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 29/10/2564 เปิดอ่าน 248
ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 19/10/2564 เปิดอ่าน 22
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี พ.ศ. 2564 15/10/2564 เปิดอ่าน 90
ประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง 7/10/2564 เปิดอ่าน 41
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ 2/10/2564 เปิดอ่าน 214
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2565 30/9/2564 เปิดอ่าน 89
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง กำหนดจำนวนครั้งการลา และจำนวนครั้งที่มาสาย ประจำปีงบประมาณ 2565 30/9/2564 เปิดอ่าน 74
ระเบียบวาระการประชุม (ก.อบต.จังหวัดนครพนม) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 23/9/2564 เปิดอ่าน 313
ประชาสัมพันธ์คำสั่ง มอบหมายงานให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 22/9/2564 เปิดอ่าน 100
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล 22/9/2564 เปิดอ่าน 80
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2564 (คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนตำบล) 13/9/2564 เปิดอ่าน 97
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ในสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ พ.ศ. 2564 13/9/2564 เปิดอ่าน 51
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง การแต่งกายของพนักงานจ้างตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด 13/9/2564 เปิดอ่าน 111
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 3/9/2564 เปิดอ่าน 339
ระเบียบวาระการประชุม (ก.อบต.จังหวัดนครพนม) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 31/8/2564 เปิดอ่าน 351
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 5/8/2564 เปิดอ่าน 392
ทั้งหมด 827 รายการ 1 / 42