องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4205-2214 " ถิ่นภูไทรวมเผ่า วัดเก่าแก่งเมือง ลือเลื่องไข่ไก่ ชื่นใจละมุดหวาน ทุกฤดูกาลมีหอมแบ่ง"
นายวรพจน์ เข็มปัญญา

ปลัด อบต.บ้านกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  นครพนม Covid-19
  สถาบันพัฒนาบุคลากร
  หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สมาคมปลัด อบต.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
  สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง
 
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 ขณะนี้ 4 คน
 วันนี้ 71 คน
 เมื่อวานนี้ 375 คน
 เดือนนี้ 2,746 คน
 เดือนที่ผ่านมา 3,713 คน
 ทั้งหมด 320,964 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2561

ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง 7/10/2564 เปิดอ่าน 46
ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 19/10/2564 เปิดอ่าน 4
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี พ.ศ. 2564 15/10/2564 เปิดอ่าน 42
ประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง 7/10/2564 เปิดอ่าน 24
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ 2/10/2564 เปิดอ่าน 147
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2565 30/9/2564 เปิดอ่าน 67
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง กำหนดจำนวนครั้งการลา และจำนวนครั้งที่มาสาย ประจำปีงบประมาณ 2565 30/9/2564 เปิดอ่าน 46
ระเบียบวาระการประชุม (ก.อบต.จังหวัดนครพนม) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 23/9/2564 เปิดอ่าน 279
ประชาสัมพันธ์คำสั่ง มอบหมายงานให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 22/9/2564 เปิดอ่าน 82
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล 22/9/2564 เปิดอ่าน 69
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2564 (คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนตำบล) 13/9/2564 เปิดอ่าน 85
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ในสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ พ.ศ. 2564 13/9/2564 เปิดอ่าน 38
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง การแต่งกายของพนักงานจ้างตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด 13/9/2564 เปิดอ่าน 98
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 3/9/2564 เปิดอ่าน 256
ระเบียบวาระการประชุม (ก.อบต.จังหวัดนครพนม) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 31/8/2564 เปิดอ่าน 334
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 5/8/2564 เปิดอ่าน 356
ระเบียบวาระการประชุม (ก.อบต.จังหวัดนครพนม) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 3/8/2564 เปิดอ่าน 217
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 6/7/2564 เปิดอ่าน 332
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 (ฉบับปรับปรุงโครงสร้าง) 3/7/2564 เปิดอ่าน 175
ระเบียบวาระการประชุม (ก.อบต.จังหวัดนครพนม) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 1/7/2564 เปิดอ่าน 323
ทั้งหมด 823 รายการ 1 / 42