นายสุนทา บรรหาร

นายก อบต.บ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4205-2214 " ถิ่นภูไทรวมเผ่า วัดเก่าแก่งเมือง ลือเลื่องไข่ไก่ ชื่นใจละมุดหวาน ทุกฤดูกาลมีหอมแบ่ง"
นายวรพจน์ เข็มปัญญา

ปลัด อบต.บ้านกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  นครพนม Covid-19
  สถาบันพัฒนาบุคลากร
  หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สมาคมปลัด อบต.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
  สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง
 
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 ขณะนี้ 3 คน
 วันนี้ 34 คน
 เมื่อวานนี้ 334 คน
 เดือนนี้ 2,761 คน
 เดือนที่ผ่านมา 3,441 คน
 ทั้งหมด 313,550 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2561

ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ระดับตำบล ครั้งที่ 6/2564 (เปิด 4 ครัั้ง)
วันจันทร์ ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ระดับตำบล ครั้งที่ 6/2564 ณ ห้องประชุมปทุมดี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ประชุมคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ครั้งที่ 5/2564 (เปิด 12 ครัั้ง)
วันพุธ ที่ 8 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น.ประชุมคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมปทุมดี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านกลาง (เปิด 11 ครัั้ง)
วันศุกร์ ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นายสุนทา บรรหาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง มอบหมายให้นายวรพจน์ เข็มปัญญา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เป็นตัวแทนต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านกลาง โดยในการนี้มีการบรรยายนำเสนอและตรวจการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้คณะกรรมการฯ ได้รับฟัง และคณะกรรมการฯ ได้กล่าวชมเชย พร้อมทั้งให้ข้อเสนอ และวิธีการแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ ให้คณะครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านกลาง นำไปปรับใช้เพื่อเป็นเบ้าหล่อหลอม ต้นกล้าเยาวชนของชาติต่อไป
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 (ครั้งที่ 2) (เปิด 13 ครัั้ง)
23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 2 เรื่อง การพิจารณาแปรญัตติและลงมติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมปทุมดี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ (เปิด 28 ครัั้ง)
โครงการหมู่บ้านสะอาดตามหลัก 3ช (3Rs) (เปิด 35 ครัั้ง)
วันเสาร์ ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านกลางจัดกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง หลังวัดแก่งเมือง บ้านหนาด ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (เปิด 35 ครัั้ง)
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่๒/๒๕๖๔ ณ หอประชุมปทุมดี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม.โดยมีวาระการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๔ และการแก้ไข ปรับปรุง ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง.
มอบเงินช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง (เปิด 65 ครัั้ง)
วันศุกร์ ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นายสุนทา บรรหาร นายก อบต.บ้านกลาง นายภูวนัย หัสสา รองปลัด อบต.บ้านกลาง นายสุขสวัสดิ์ ไม่แพง ผอ.กองสวัสดิการสังคม จ่าเอกวรากร ไชยภักดี พร้อมด้วยสมาชิก อบต.บ้านกลาง มอบเงินช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส (ผู้ป่วยติดเตียง)
ประชุมคณะกรรมการควบคุมเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับตำบล ณ หอประชุมประทุมดี อบต.บ้านกลาง (เปิด 84 ครัั้ง)
วันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. ประชุมคณะกรรมการควบคุมเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับตำบล ณ หอประชุมประทุมดี อบต.บ้านกลาง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนร่วมและผู้แทนชุมชน ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม และจัดทำแผนรับมือสถาณการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานของ อปพร.อบต.บ้านกลาง ประจำปี 2564 (เปิด 80 ครัั้ง)
วันพุธ ที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสุนทา บรรหาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เป็นประธานประชุมซักซ้อมและทบทวนการปฏิบัติงาน ของ อปพร.อบต.บ้านกลาง เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เข้าศึกษาดูงาน (เปิด 141 ครัั้ง)
วันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. คณะศึกษาดูงานจาก อบต.เทพรักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร์ เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารกิจการที่ดีของ อบต.บ้านกลาง โดยมี นายวรพจน์ เข็มปัญญา ปลัด อบต.บ้านกลาง และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งจัดจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จักสานของชุมชน และเบี้ยต้นลื้นจี่นครพนม ให้แก่คณะผู้เข้าศึกษาดูงาน
องค์การบริส่วนตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เข้าศึกษาดูงาน (เปิด 96 ครัั้ง)
วันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. คณะศึกษาดูงานจาก อบต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารกิจการที่ดีของ อบต.บ้านกลาง โดยมี นายวรพจน์ เข็มปัญญา ปลัด อบต.บ้านกลาง และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งจัดจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จักสานของชุมชน และเบี้ยต้นลื้นจี่นครพนม ให้แก่คณะผู้เข้าศึกษาดูงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงาน (เปิด 115 ครัั้ง)
วันศุกร์ ที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 คณะศึกษาดูงานจาก อบต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารกิจการที่ดี ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง โดยมี นางสาวปิติพร พิมพ์กลาง หัวหน้าสำนักปลัด และพนักงานส่วนตำบลให้การต้อนรับ
เทศบาลตำบลย่านดินแดง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี เข้าศึกษาดูงาน (เปิด 99 ครัั้ง)
วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. อบต.บ้านกลาง ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก เทศบาลตำบลย่านดินแดง อ.พระแสง จ.สุราษฏร์ธานี เข้าศึกษาดูงานเรื่อง การบริหารกิจการที่ดี และเยี่ยมชม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านกลาง โดยมี นายภูวนัย หัสสา รองปลัด อบต.บ้านกลาง และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลให้การต้อนรับ
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำโขงบ้านหนาด ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม (เปิด 110 ครัั้ง)
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ เข้าศึกษาดูงาน (เปิด 167 ครัั้ง)
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ เข้าศึกษาดูงาน ณ อบต.บ้านกลาง โดยมี นายวรพจน์ เข็มปัญญา ปลัด อบต. บ้านกลาง และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ให้การต้อนรับ พร้อมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชนในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง
อบต.นาเกษม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงาน (เปิด 97 ครัั้ง)
วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะศึกษาดูงานจากอบต.นาเกษม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงาน ณ อบต.บ้านกลาง โดยมี นายวรพจน์ เข็มปัญญา ปลัด อบต. บ้านกลาง และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ให้การต้อนรับ พร้อมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชนในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง
อบต.แสลงพัน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ เข้าศึกษาดูงาน (เปิด 179 ครัั้ง)
วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.คณะศึกษาดูงานจาก อบต.แสลงพัน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง โดยมีนายวรพจน์ เข็มปัญญา ปลัด อบต.บ้านกลาง และหัวหน้าส่วนราชการพนักงานส่วนตำบลบ้านกลางให้การต้อนรับ พร้อมทั้งมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชนในตำบลบ้านกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ เข้าศึกษาดูงาน (เปิด 109 ครัั้ง)
วันพฤหัสบดี ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะศึกษาดูงานจาก อบต.สะเดา อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ จำนวน ๔๐ คน เข้าศึกษาดูงาน เรื่องการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ณ. หอประชุมปทุมดี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
องค์การบริหารส่วนตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เข้าศึกษาดูงาน (เปิด 120 ครัั้ง)
วันพุธ ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะศึกษาดูงานจาก อบต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน จำนวน ๔๔ คน เข้าศึกษาดูงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เรื่องการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.บ้านกลาง
โครงการหมู่บ้านสะอาดตามหลัก๓ช (๓Rs) ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๓ (เปิด 105 ครัั้ง)
๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ อบต.บ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม จัดโครงการหมู่บ้านสะอาดตามหลัก๓ช (๓Rs) ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๓ : กิจกรรม Big Cleaning Day และการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ประชุมสภา อบต.บ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่๓/๒๕๖๒ (ครั้งที่๑) (เปิด 97 ครัั้ง)
๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม สมัยสามัญ สมัยที่๓/๒๕๖๓ ครั้งที่๑ เพื่อพิจารณารับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประชุมสภา อบต.บ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่๓/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ (เปิด 127 ครัั้ง)
๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม สมัยสามัญ สมัยที่๓/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ เพื่อลงมติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
พิธีทำบุญขึ้นสำนักงานอาคาร อบต.บ้านกลาง (หลังใหม่) (เปิด 131 ครัั้ง)
วันพุธ ที่ 15 กรกฏาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. พิธีทำบุญขึ้นสำนักงานอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้่านกลางหลังใหม่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ และประชาชนชาวบ้านบ้านกลางร่วมพิธี
กิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดอาคารสำนักงานหลังใหม่ (เปิด 188 ครัั้ง)
วันพฤหัสบดี ที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายวรพจน์ เข็มปัญญา ปลัด อบต.บ้านกลาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดอาคารสำนักงาน อบต.บ้านกลางหลังใหม่ และห้องประชุมปทุมดี
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง (เปิด 129 ครัั้ง)
3 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2563 ณ อาคารสำนักงาน(หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2563 (เปิด 100 ครัั้ง)
วันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2563 คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และคณะครูนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดโกศลมัชฌิมาวาส บ้านกลาง และวัดอดิสัยวนาราม บ้านดงติ้ว ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
มีทั้งหมด 257 รายการ
  1/10