องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4205-2214 " ถิ่นภูไทรวมเผ่า วัดเก่าแก่งเมือง ลือเลื่องไข่ไก่ ชื่นใจละมุดหวาน ทุกฤดูกาลมีหอมแบ่ง"
นายวรพจน์ เข็มปัญญา

ปลัด อบต.บ้านกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  นครพนม Covid-19
  สถาบันพัฒนาบุคลากร
  หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สมาคมปลัด อบต.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
  สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง
 
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 ขณะนี้ 6 คน
 วันนี้ 77 คน
 เมื่อวานนี้ 375 คน
 เดือนนี้ 2,752 คน
 เดือนที่ผ่านมา 3,713 คน
 ทั้งหมด 320,970 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2561


สำนักปลัด

 

นางสาวปิติพร พิมพ์กลาง 
หัวหน้าสำนักปลัด
นักบริหารงานทั่วไป
อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น
นางสาวกิตติพิชญ์ ไชยภักดี
นิติกรชำนาญการ
(วิชาการ)
นายคทาวุธ สุวรรณมาโจ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
(วิชาการ)

นางกนกกาญจน์ ยศเรืองศักดิ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (วิชาการ)

นายวีระศักดิ์ หอมอ่อน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(วิชาการ)
นายมานิต บุทา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(วิชาการ)
จ่าเอก วรากร ไชยภักดี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติงาน
(ทั่วไป)
นายสุทธิศักดิ์  เข็มปัญญา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(ทั่วไป)
นางสาวอุไรวรรณ บาศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
นางสาวธิดารัตน์ กุลชน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายธนพัฒน์ โคตะมา
พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ำ
นายพิเชษฐ์ เสนคะ
พนักงานขับรถยนต์
นายอนุสรณ์ เข็มปัญญา
คนสวน
นายสมพร บรรหาร
คนงานประจำรถขยะ
นายคมกริช หอมอ่อน
คนงานประจำรถขยะ
นายอภิวัฒน์ กุลบุตร
คนงานประจำรถขยะ
นายธนายุทธ แก้วมาลา
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวรุจิรา เข็มปัญญา
คนงานทั่วไป
นางสาวเพ็ญพัก บรรหาร
คนงานทั่วไป
นายภาคภูมิ สร้อยสา
พนักงานขับรถยนต์
 
   นางสาวอัญชญา เข็มเพชร
พนักงานจ้างเหมา