นายสุนทา บรรหาร

นายก อบต.บ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4205-2214 " ถิ่นภูไทรวมเผ่า วัดเก่าแก่งเมือง ลือเลื่องไข่ไก่ ชื่นใจละมุดหวาน ทุกฤดูกาลมีหอมแบ่ง"
นายวรพจน์ เข็มปัญญา

ปลัด อบต.บ้านกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  นครพนม Covid-19
  สถาบันพัฒนาบุคลากร
  หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สมาคมปลัด อบต.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
  สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง
 
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 ขณะนี้ 5 คน
 วันนี้ 50 คน
 เมื่อวานนี้ 307 คน
 เดือนนี้ 2,339 คน
 เดือนที่ผ่านมา 3,363 คน
 ทั้งหมด 306,670 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2561


แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

วิสัยทัศน์         “ตำบลน่าอยู่  การเกษตรก้าวหน้า  ประชาชนสุขภาพดี”

พันธกิจ

          1. จัดให้มีและบำรุงรักษาเส้นทางจราจร

          2. ส่งเสริมการประกอบอาชีพโดยเฉพาะด้านการเกษตรกรรม

          3. ขยายเขตการใช้ไฟฟ้าและประปาให้ครอบคลุมและทั่วถึง

          4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง มีสภาพแวดล้อมที่ดี

          5. ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

         6. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เป้าหมาย

  1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้มีอย่างเพียงพอและทั่วถึง
  2. มีทรัพยากรน้ำใช้ทางการเกษตรกรรมที่เพียงพอมีผลผลิตเพิ่มขึ้นลดผลกระทบจากน้ำท่วมและฝนแล้ง
  3. เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ และปัญหาความยากจนลดลง
  4. ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คุณภาพชีวิตดีขึ้น
  5. ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
  6. เพิ่มพูนการเรียนรู้ของชุมชน ธำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 1     ด้านคมนาคม

                   แนวทางการพัฒนาที่ 1            ก่อสร้าง  ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน                 

                    แนวทางการพัฒนาที่ 2            ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ท่อระบายน้ำ สะพาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2     ด้านเศรษฐกิจ

                   แนวทางการพัฒนาที่ 1            การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎร         

                   แนวทางการพัฒนาที่ 2            พัฒนาและส่งเสริมด้านเกษตรกรรม           

ยุทธศาสตร์ที่ 3    ด้านสาธารณูปโภค

                   แนวทางการพัฒนาที่ 1            การไฟฟ้า

                   แนวทางการพัฒนาที่ 2            การประปา

ยุทธศาสตร์ที่ 4.    ด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม

                   แนวทางการพัฒนาที่ 1            ส่งเสริมสุขภาพชุมชน           

                   แนวทางการพัฒนาที่ 2            ส่งเสริมพัฒนาสภาพแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5     ด้านการเมือง การบริหาร

                   แนวทางการพัฒนาที่ 1            ปรับปรุงการบริหารงานขององค์กร

                   แนวทางการพัฒนาที่ 2            การบริหารจัดการภายในท้องถิ่นและชุมชน         

ยุทธศาสตร์ที่ 6     ด้านสวัสดิภาพและส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

                   แนวทางการพัฒนาที่ 1             จัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

                   แนวทางการพัฒนาที่ 2            ชุมชนปลอดภัยเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด

ยุทธศาสตร์ที่ 7     ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนาที่ 1            พัฒนาจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล   

                   แนวทางการพัฒนาที่ 2             ส่งเสริมการศาสนา ประเพณี  และวัฒนธรรมท้องถิ่น