นายสุนทา บรรหาร

นายก อบต.บ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4205-2214 " ถิ่นภูไทรวมเผ่า วัดเก่าแก่งเมือง ลือเลื่องไข่ไก่ ชื่นใจละมุดหวาน ทุกฤดูกาลมีหอมแบ่ง"
นายวรพจน์ เข็มปัญญา

ปลัด อบต.บ้านกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  สถาบันพัฒนาบุคลากร
  หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สมาคมปลัด อบต.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
  สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง
 
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 ขณะนี้ 5 คน
 วันนี้ 160 คน
 เมื่อวานนี้ 522 คน
 เดือนนี้ 5,823 คน
 เดือนที่ผ่านมา 8,941 คน
 ทั้งหมด 14,764 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561


ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

วิสัยทัศน์         “ตำบลน่าอยู่  การเกษตรก้าวหน้า  ประชาชนสุขภาพดี”

พันธกิจ

          1. จัดให้มีและบำรุงรักษาเส้นทางจราจร

          2. ส่งเสริมการประกอบอาชีพโดยเฉพาะด้านการเกษตรกรรม

          3. ขยายเขตการใช้ไฟฟ้าและประปาให้ครอบคลุมและทั่วถึง

          4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง มีสภาพแวดล้อมที่ดี

          5. ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

         6. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เป้าหมาย

  1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้มีอย่างเพียงพอและทั่วถึง
  2. มีทรัพยากรน้ำใช้ทางการเกษตรกรรมที่เพียงพอมีผลผลิตเพิ่มขึ้นลดผลกระทบจากน้ำท่วมและฝนแล้ง
  3. เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ และปัญหาความยากจนลดลง
  4. ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คุณภาพชีวิตดีขึ้น
  5. ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
  6. เพิ่มพูนการเรียนรู้ของชุมชน ธำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 1     ด้านคมนาคม

                   แนวทางการพัฒนาที่ 1            ก่อสร้าง  ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน                 

                    แนวทางการพัฒนาที่ 2            ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ท่อระบายน้ำ สะพาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2     ด้านเศรษฐกิจ

                   แนวทางการพัฒนาที่ 1            การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎร         

                   แนวทางการพัฒนาที่ 2            พัฒนาและส่งเสริมด้านเกษตรกรรม           

ยุทธศาสตร์ที่ 3    ด้านสาธารณูปโภค

                   แนวทางการพัฒนาที่ 1            การไฟฟ้า

                   แนวทางการพัฒนาที่ 2            การประปา

ยุทธศาสตร์ที่ 4.    ด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม

                   แนวทางการพัฒนาที่ 1            ส่งเสริมสุขภาพชุมชน           

                   แนวทางการพัฒนาที่ 2            ส่งเสริมพัฒนาสภาพแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5     ด้านการเมือง การบริหาร

                   แนวทางการพัฒนาที่ 1            ปรับปรุงการบริหารงานขององค์กร

                   แนวทางการพัฒนาที่ 2            การบริหารจัดการภายในท้องถิ่นและชุมชน         

ยุทธศาสตร์ที่ 6     ด้านสวัสดิภาพและส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

                   แนวทางการพัฒนาที่ 1             จัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

                   แนวทางการพัฒนาที่ 2            ชุมชนปลอดภัยเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด

ยุทธศาสตร์ที่ 7     ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนาที่ 1            พัฒนาจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล   

                   แนวทางการพัฒนาที่ 2             ส่งเสริมการศาสนา ประเพณี  และวัฒนธรรมท้องถิ่น