องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4205-2214 " ถิ่นภูไทรวมเผ่า วัดเก่าแก่งเมือง ลือเลื่องไข่ไก่ ชื่นใจละมุดหวาน ทุกฤดูกาลมีหอมแบ่ง"
นายวรพจน์ เข็มปัญญา

ปลัด อบต.บ้านกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  นครพนม Covid-19
  สถาบันพัฒนาบุคลากร
  หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สมาคมปลัด อบต.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
  สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง
 
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 ขณะนี้ 6 คน
 วันนี้ 72 คน
 เมื่อวานนี้ 375 คน
 เดือนนี้ 2,747 คน
 เดือนที่ผ่านมา 3,713 คน
 ทั้งหมด 320,965 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2561


ประวัติความเป็นมา

 
คำขวัญตำบลบ้านกลาง
ถิ่นภูไทรวมเผ่า วัดเก่าแก่งเมือง ลือเลืองไข่ไก่ ชื่นใจละมุดหวาน ทุกฤดูกาลมีหอมแบ่ง
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ตำบลน่าอยู่ การเกษตรก้าวหน้า ประชาชนสุขภาพดี
สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ไข่ไก่สด, ละมุดหวาน
ข้อมูลตำบลบ้านกลาง

 

            นับแต่ได้มีการประกาศใช้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นต้นมา บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญ กับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการปกครองตนเอง ตามเจตนารมย์ของประชาชน และความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบายปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง
 

 

    
 

            นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ . ศ. 2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กร รับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือ คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำหนดหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้การบริการสาธารณะที่จำเป็นแก่ท้องถิ่น ตลอดจนรายได้ของท้องถิ่นที่เพิ่มขึ้น และ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ. ศ. 2542 ได้กำหนดรูปแบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นอิสระมากขึ้น
 

     

            ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนการพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ. ศ. 2546 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น
            ดังนั้น เพื่อวางยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาให้มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนา สนองความต้องการและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง จึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนานี้ขึ้น

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของตำบลบ้านกลาง

สภาพทั่วไป
ที่ตั้ง อาณาเขต
      องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ได้ประกาศยกฐานะจากสภาตำบลบ้านกลางขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2540 ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอเมืองนครพนมระยะทาง 28 กม. มีอาณาเขตดังนี้ 
      ทิศเหนือ จดตำบลดงขวาง อำเมืองนครพนม 
      ทิศใต้      จดตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม 
      ทิศตะวันออก จดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
      ทิศตะวันตก    จดตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม

เนื้อที่
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง มีเนื้อที่ 23.69 ตารางกิโลเมตร( 14,806 ไร่)

ภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของตำบลบ้านกลางเป็นที่ดอนและมีที่ราบลุ่มเป็นบางส่วน

เขตการปกครอง 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 13 หมู่ เป็นหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ประกอบด้วย
      หมู่ที่ 1 บ้านหนาด หมู่ที่ 2 บ้านหนาด หมู่ที่ 3 บ้านกลางใหญ่
      หมู่ที่ 4 บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านดงติ้ว หมู่ที่ 6 บ้านดงติ้ว
      หมู่ที่ 7 บ้านกลางน้อย หมู่ที่ 8 บ้านดงยอ หมู่ที่ 9 บ้านดงติ้ว
      หมู่ที่ 10 บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 11 บ้านหนาด หมู่ที่ 12 บ้านดงติ้ว
      หมู่ที่ 13 บ้านกลางใหญ่

จำนวนประชากร
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางมีประชากรทั้งสิ้น 8,566 คน แยกเป็นชาย 4,297 คน หญิง 4,269 คน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,279 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ เมษายน 2561)

สภาพทางเศรษฐกิจอาชีพ ราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพทางเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำสวน เลี้ยงสัตว์ และมีอาชีพอื่นเล็กน้อย เช่น ค้าขาย รับจ้าง อุตสาหกรรมในครัวเรือน
หน่วยธุรกิจ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
                ปั๊มน้ำมัน จำนวน 1 แห่ง 
                ปั๊มน้ำมันแบบหลอด จำนวน 8 แห่ง 
                โรงสีข้าวขนาดเล็ก จำนวน 25 แห่ง

สภาพทางสังคม

การศึกษา

 • ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์                               จำนวน   4        แห่ง
 • โรงเรียนประถมศึกษา                                    จำนวน  4        แห่ง
 • โรงเรียนมัธยมศึกษา                                     จำนวน  1        แห่ง
 • โรงเรียนเอกชน ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา   จำนวน  1        แห่ง
 • ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน                            จำนวน  13      แห่ง­

บริการสาธารณสุข

 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล                    จำนวน  2        แห่ง
 • สถานพยาบาลเอกชน                                   จำนวน  1        แห่ง
 • ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                                 จำนวน  1        แห่ง
 • อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ                     ร้อยละ  100

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

 • วัด                                                           จำนวน  6        แห่ง
 • ที่พักสงฆ์                                                  จำนวน  3        แห่ง
 • โบราณสถาน(วัดแก่งเมือง)                            จำนวน  1        แห่ง

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 • สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง                              จำนวน  1        แห่ง
 • ศูนย์ อปพร./กู้ชีพ-กู้ภัย อบต.บ้านกลาง             จำนวน  1        แห่ง

ระบบบริการพื้นฐาน

การคมนาคม

 • ถนนสายหลัก  ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 212
 • ถนนภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีต
 • ถนนที่ใช้สัญจรไปไร่นา หรือแหล่งทำการเกษตรอื่น ๆ ส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง

การไฟฟ้า

·มีไฟฟ้าบริการใช้ครบทุกครัวเรือน รวมถึงไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน

·มีการขยายไฟฟ้าเพื่อการเกษตรครอบคลุมทุกพื้นที่

 การประปา

 • มีระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 7 แห่ง (ตั้งอยู่หมู่ที่ 2,4,5,6,7,10,11ให้บริการ หมู่ที่ 1,2,11/ 3,4,10,13/ 7/5,6,9,12)

โทรศัพท์

 • โทรศัพท์สาธารณะ                                          จำนวน  15  แห่ง
 • เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์        AIS,DTAC, TRUE   รวม 3 แห่ง

ทำการไปรษณีย์

 • ที่ทำการไปรษณีย์                                  จำนวน  1        แห่ง
 • บริการชำระค่าสาธารณูปโภคออนไลน์         จำนวน  1        แห่ง

ระบบเศรษฐกิจ

การเกษตร

ราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพทางเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำสวน เลี้ยงสัตว์ และมีอาชีพอื่นเล็กน้อย เช่น ค้าขาย รับจ้าง และอุตสาหกรรมในครัวเรือน

การประมง

 • มีการเลี้ยงปลาในกระชัง ในแหล่งน้ำธรรมชาติ (แม่น้ำโขง หนอง บึง)

การปศุสัตว์

 • มีการเลี้ยงไก่ไข่ ของกลุ่มอาชีพผู้เลี้ยงไก่ไข่ และกลุ่มอาชีพผู้เลี้ยงโค กระบือ

การบริการ

 • รีสอร์ท                                     จำนวน           1        แห่ง
 • อู่ซ่อมรถยนต์/จักรยานยนต์           จำนวน  2        แห่ง
 • ร้านบริการอินเตอร์เน็ต                 จำนวน  1        แห่ง

การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

 • โรงงานผลิตน้ำดื่ม                     จำนวน  1        แห่ง
 • ร้านค้าอุปกรณ์ทางการเกษตร       จำนวน  2        แห่ง
 • ร้านซื้อขายของเก่า                    จำนวน  1        แห่ง
 • ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง                    จำนวน  2        แห่ง
 • ร้านค้าอุปกรณ์การกีฬา               จำนวน 1        แห่ง
 • ร้านค้าเฟอร์นิเจอร์                    จำนวน  5        แห่ง
 • ร้านขายของชำ                        จำนวน  5        แห่ง
 • ร้านขายอาหาร                        จำนวน  1        แห่ง
 • ร้านค้าอุปกรณ์อิเล็คทรอนิค        จำนวน  2        แห่ง
 • ปั๊มน้ำมัน                                จำนวน  1        แห่ง
 • ปั๊มน้ำมันแบบหลอด                  จำนวน  9        แห่ง
 • ปั๊มน้ำมันแบบหยอดเหรียญอัตโนมัติ  จำนวน  3        แห่ง
 • โรงสีข้าวขนาดเล็ก                        จำนวน  5        แห่ง

เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

          ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน

 • ตำบลบ้านกลาง แบ่งออกเป็น 13 หมู่บ้าน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรเป็นหลัก เช่น ทำนา ทำไร่ ทำสวน

           ข้อมูลด้านการเกษตร

 • ทำนา   จำนวน 1,138  ครัวเรือน  พื้นที่  8,518  ไร่
 • ทำสวน (ยางพารา,ละมุดพริก,หอมแบ่ง        จำนวน 300  ครัวเรือน  พื้นที่ 1,597 ไร่
 • ทำไร่ (ข้าวโพด,ถั่วเขียว,กะหล่ำปี)    จำนวน 43  ครัวเรือน  พื้นที่  35  ไร่

          ข้อมูลด้านแหล่งน้ำการเกษตร

                    แหล่งน้ำธรรมชาติ

 • ลำห้วย                      จำนวน  2        แห่ง
 • สระ                         จำนวน  20      แห่ง
 • หนอง                       จำนวน  16      แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

 • อ่างเก็บน้ำ                  จำนวน  1        แห่ง
 • ฝาย                          จำนวน  2        แห่ง

สถานีสูบน้ำทางการเกษตร 4 สถานี

 • สถานีที่ 1 ตั้งอยู่ที่บ้านกลาง หมู่ที่ 4 ให้บริการหมู่ที่ 3,4,13
 • สถานีที่ 2 ตั้งอยู่ที่บ้านดงติ้ว หมู่ที่ 6 ให้บริการหมู่ที่ 5,6,9,12
 • สถานีที่ 3 ตั้งอยู่ที่บ้านดงติ้ว หมู่ที่ 5 ให้บริการหมู่ที่ 5,6,8
 • สถานีที่ 4 ตั้งอยู่ที่บ้านหนาด หมู่ที่ 1 ให้บริการหมู่ที่ 1,2,11

 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค)

 • มีระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 7 แห่ง (ตั้งอยู่หมู่ที่ 2,4,5,6,7,10,11ให้บริการ หมู่ที่ 1,2,11/ 3,4,10,13/ 7/5,6,9,12)

ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

   การนับถือศาสนา

 • ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง นับถือศาสนาพุทธ 100 %

  งานประเพณีและงานประจำปี

 • ประชาชนนิยมจัดงานตามประเพณีในวันสำคัญต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา และประเพณีไทย

  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

 • การฟ้อนรำประจำถิ่น ภาษาถิ่น(ภาษาพูด) ประกอบด้วย ภาษาภูไท และภาษาญ้อ

  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

 • ได้แก่ ไข่ไก่ และละมุด

ทรัพยากรธรรมชาติ

     น้ำ แม่น้ำโขง ลำน้ำสาขา  และแหล่งน้ำธรรมชาติ (ห้วย หนอง บึง)

     ป่าไม้         พื้นป่าสาธารณะบ้านดงยอ  ป่าสาธารณะบ้านหนาด(ดอนปู่ตา) ป่าสาธารณะบ้านกลาง(ดอนปู่ตา)

คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ

 • พื้นที่ของป่าไม้ธรรมชาติเหลือน้อยลง เนื่องจากถูกบุกรุกใช้เป็นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำการการเกษตร ส่วนแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น แม่น้ำโขง ถือเป็นแม่น้ำสายหลักในการใช้เพื่ออุปโภค บริโภค และการประมง

ข้อมูลอื่น ๆ

มวลชนจัดตั้ง

 • ลูกเสือชาวบ้าน  4  รุ่น                        จำนวน  600     คน
 • กลุ่มแม่บ้าน                                             จำนวน  120     คน
 • อสม.                                                     จำนวน  60      คน
 • อปพร.  3  รุ่น                                 จำนวน  205     คน

ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล

 • จำนวนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง  จำนวน  4        คน

1. นายก                                                                   จำนวน  1        คน

2. รองนายก                                                              จำนวน  2        คน

3. เลขานุการนายก                                                      จำนวน  1        คน

 • จำนวนบุคลากร (พนักงานส่วนตำบล/ลูกจ้าง)                   จำนวน  52      คน
 1. ตำแหน่งปลัด อบต.                                                  จำนวน  1        คน
 2. ตำแหน่งรองปลัด อบต.                                              จำนวน  1        คน
 3. ตำแหน่งในสำนักงานปลัด                                           จำนวน  6        คน
 4. ตำแหน่งในกองคลัง                                                 จำนวน  4        คน
 5. ตำแหน่งในกองช่าง                                                  จำนวน  2        คน
 6. ตำแหน่งในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม              จำนวน   7        คน
 7. ตำแหน่งในกองสวัสดิการสังคม                                    จำนวน   1        คน
 8. ตำแหน่งลูกจ้างประจำ                                               จำนวน  1        คน
 9. ตำแหน่งพนักงานจ้าง                                                จำนวน  29      คน
 • จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง   จำนวน  26  คน    ประกอบด้วย    

- ประธานสภา                                                      จำนวน  1        คน

- รองประธานสภา                                                  จำนวน  1        คน

- สมาชิกสภา                                                       จำนวน  24      คน

สภาพทางสังคม
การศึกษา
                ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด จำนวน 2 แห่ง

                โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง
                โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง
                ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน จำนวน 13 แห่ง
                สถาบันและองค์กรทางศาสนา
                วัด จำนวน 8 แห่ง
                โบราณสถาน( วัดแก่งเมือง) จำนวน 1 แห่ง

บริการสาธารณสุข 
                โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน จำนวน 2 แห่ง
                สถานพยาบาลเอกชน จำนวน 1 แห่ง
                ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 1 แห่ง
                อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
                สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง จำนวน 1 แห่ง 
                อปพร./กู้ชีพ-กู้ภัย อบต.บ้านกลาง จำนวน 1 แห่ง

การบริการพื้นฐาน
การคมนาคม
          เส้นทางคมนาคมในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีต สำหรับเส้นทางคมนาคมที่ใช้เดินทางไปไร่นาหรือแหล่งทำการเกษตรอื่น ๆ ส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง

การโทรคมนาคม
          ที่ทำการไปรษณีย์ จำนวน 1 แห่ง

การไฟฟ้า
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางมีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน
แหล่งน้ำธรรมชาติ
          ลำห้วย จำนวน 2 แห่ง
          สระ จำนวน 20 แห่ง
          หนอง จำนวน 16 แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
          อ่างเก็บน้ำ จำนวน 1 แห่ง
          ฝาย จำนวน 2 แห่ง
          บ่อบาดาล จำนวน 13 แห่ง

ข้อมูลอื่น ๆ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
          ในเขตตำบลบ้านกลางพื้นดินมีความอุดมสมบูรณ์ สามารถเพาะปลูกพืชได้ทั้งพืชระยะสั้นและ
ระยะยาวได้ดี เช่น หอม, กระเทียม, ละมุด เป็นต้น
มวลชนจัดตั้ง
          ลูกเสือชาวบ้าน 4 รุ่น จำนวน 600 คน
          กลุ่มแม่บ้าน จำนวน 120 คน
          อสม. จำนวน 128 คน
          อปพร. 3 รุ่น จำนวน 205 คน
          โอกาสการพัฒนาของตำบลบ้านกลาง โอกาสการพัฒนาของตำบลบ้านกลาง โอกาสที่จะพัฒนา
ระบบการผลิตการเกษตรได้แก่ ข้าว ยาสูบ เห็ด ผักต่าง ๆ ตลอดจนอาชีพด้านหัตถกรรม จักสาน ให้มีปริมาณเพิ่มขึ้น คุณภาพดีขึ้น รัฐควรให้การสนับสนุนเรื่องเงินทุน ในการประกอบอาชีพแก่เกษตรกรพร้อมกับวิทยาการใหม่ ๆ ให้กับเกษตรกรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอาชีพหัตถกรรมแก่สมาชิก