นายสุนทา บรรหาร

นายก อบต.บ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4205-2214 " ถิ่นภูไทรวมเผ่า วัดเก่าแก่งเมือง ลือเลื่องไข่ไก่ ชื่นใจละมุดหวาน ทุกฤดูกาลมีหอมแบ่ง"
นายวรพจน์ เข็มปัญญา

ปลัด อบต.บ้านกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  นครพนม Covid-19
  สถาบันพัฒนาบุคลากร
  หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สมาคมปลัด อบต.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
  สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง
 
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 ขณะนี้ 6 คน
 วันนี้ 144 คน
 เมื่อวานนี้ 214 คน
 เดือนนี้ 2,810 คน
 เดือนที่ผ่านมา 4,116 คน
 ทั้งหมด 279,631 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2561

มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ 30/10/2563 เปิดอ่าน 310
สมาคมปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเชิญอบรมสัมมนาเรื่องการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นและการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น วันที่ ๒๓-๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๓ ณ โรงแรมใบบุญแกรนด์ อ.เมือง จ.เลย 28/10/2563 เปิดอ่าน 72
แผนการจัดเก็บภาษีและจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 28/10/2563 เปิดอ่าน 38
ระเบียบวาระการประชุม(ก.อบต.จังหวัดนครพนม) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 28/10/2563 เปิดอ่าน 199
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment:LPA)ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๓ 6/10/2563 เปิดอ่าน 164
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ 2/10/2563 เปิดอ่าน 417
ระเบียบวาระการประชุม(ก.อบต.จังหวัดนครพนม) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ 30/9/2563 เปิดอ่าน 294
ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ อบต.บ้านกลาง 15/9/2563 เปิดอ่าน 53
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ 4/9/2563 เปิดอ่าน 474
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี 2563 1/9/2563 เปิดอ่าน 53
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 3/11/2563 เปิดอ่าน 44
ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๓ 15/10/2563 เปิดอ่าน 28
ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้าบรรจุรับราชการ พ.ศ. ๒๕๖๓ 14/9/2563 เปิดอ่าน 52
ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 14/9/2563 เปิดอ่าน 83
ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๕๘ 14/9/2563 เปิดอ่าน 49
ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ 14/9/2563 เปิดอ่าน 46
ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๘ 14/9/2563 เปิดอ่าน 35
ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๑ 14/9/2563 เปิดอ่าน 110
ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 14/9/2563 เปิดอ่าน 35
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๖๒ 14/9/2563 เปิดอ่าน 38
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 2/7/2563 เปิดอ่าน 46
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) 30/6/2563 เปิดอ่าน 47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำภาคเรียนที่ 1/2563 30/6/2563 เปิดอ่าน 52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7 30/6/2563 เปิดอ่าน 26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลทั่วไปเพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย 30/6/2563 เปิดอ่าน 19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ค 2 เครื่อง 30/6/2563 เปิดอ่าน 27
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562 30/6/2563 เปิดอ่าน 26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 บ้านดงติ้ว 30/6/2563 เปิดอ่าน 21
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 30/6/2563 เปิดอ่าน 24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำภาคเรียนที่ 2/2562 30/6/2563 เปิดอ่าน 28
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำโขงบ้านหนาด ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม (เปิด 19 ครัั้ง)
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ เข้าศึกษาดูงาน (เปิด 23 ครัั้ง)
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ เข้าศึกษาดูงาน ณ อบต.บ้านกลาง โดยมี นายวรพจน์ เข็มปัญญา ปลัด อบต. บ้านกลาง และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ให้การต้อนรับ พร้อมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชนในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง
อบต.นาเกษม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงาน (เปิด 11 ครัั้ง)
วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะศึกษาดูงานจากอบต.นาเกษม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงาน ณ อบต.บ้านกลาง โดยมี นายวรพจน์ เข็มปัญญา ปลัด อบต. บ้านกลาง และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ให้การต้อนรับ พร้อมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชนในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง
อบต.แสลงพัน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ เข้าศึกษาดูงาน (เปิด 37 ครัั้ง)
วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.คณะศึกษาดูงานจาก อบต.แสลงพัน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง โดยมีนายวรพจน์ เข็มปัญญา ปลัด อบต.บ้านกลาง และหัวหน้าส่วนราชการพนักงานส่วนตำบลบ้านกลางให้การต้อนรับ พร้อมทั้งมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชนในตำบลบ้านกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ เข้าศึกษาดูงาน (เปิด 20 ครัั้ง)
วันพฤหัสบดี ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะศึกษาดูงานจาก อบต.สะเดา อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ จำนวน ๔๐ คน เข้าศึกษาดูงาน เรื่องการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ณ. หอประชุมปทุมดี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
องค์การบริหารส่วนตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เข้าศึกษาดูงาน (เปิด 35 ครัั้ง)
วันพุธ ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะศึกษาดูงานจาก อบต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน จำนวน ๔๔ คน เข้าศึกษาดูงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เรื่องการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.บ้านกลาง
โครงการหมู่บ้านสะอาดตามหลัก๓ช (๓Rs) ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๓ (เปิด 30 ครัั้ง)
๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ อบต.บ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม จัดโครงการหมู่บ้านสะอาดตามหลัก๓ช (๓Rs) ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๓ : กิจกรรม Big Cleaning Day และการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ประชุมสภา อบต.บ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่๓/๒๕๖๒ (ครั้งที่๑) (เปิด 33 ครัั้ง)
๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม สมัยสามัญ สมัยที่๓/๒๕๖๓ ครั้งที่๑ เพื่อพิจารณารับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประชุมสภา อบต.บ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่๓/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ (เปิด 25 ครัั้ง)
๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม สมัยสามัญ สมัยที่๓/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ เพื่อลงมติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
พิธีทำบุญขึ้นสำนักงานอาคาร อบต.บ้านกลาง (หลังใหม่) (เปิด 63 ครัั้ง)
วันพุธ ที่ 15 กรกฏาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. พิธีทำบุญขึ้นสำนักงานอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้่านกลางหลังใหม่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ และประชาชนชาวบ้านบ้านกลางร่วมพิธี
  กระทู้  
002590 ค่าเช่าซื้อ/ค่าเช่าบ้าน ว285  30/10/2563 09:27:32 อ่าน 37 / ตอบ 1
002589 เช่าซื้อ/ค่าขนย้าย ว285  27/10/2563 09:47:01 อ่าน 27 / ตอบ 1
002588 โอนย้าย สายบริหาร ว28  27/9/2563 10:43:55 อ่าน 39 / ตอบ 1
002587 การออกคำสั่งโอนย้าย วว  1/9/2563 10:09:33 อ่าน 57 / ตอบ 1
002586 ปลดล๊อค 285  9/7/2563 15:02:53 อ่าน 90 / ตอบ 1
002585 การเบิกค่ารับรองประชุม อปท.สัญจร นิรัยดร  3/7/2563 09:40:11 อ่าน 46 / ตอบ 1
002584 พนักงานส่วนตำบลที่ได้รับการบรรจุ ณ วันที่ ธ.ค.62 จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรอบแรกหรือไม่ aramsri  25/3/2563 14:39:22 อ่าน 223 / ตอบ 1
002583 เช่าซื้อ thanapon ariyanuntapong  29/10/2562 12:01:07 อ่าน 308 / ตอบ 2
002582 เงินสะสม (ต่อ) thanapon ariyanuntapong  4/9/2562 11:06:10 อ่าน 299 / ตอบ 2
002581 การเลื่อนขั้นเงินเดือน ann  3/9/2562 09:25:56 อ่าน 471 / ตอบ 1
002580 เปลี่ยนสายงาน แพรวา  30/8/2562 14:22:05 อ่าน 291 / ตอบ 1
002579 เงินสะสม thanapon ariyanuntapong  29/8/2562 10:51:48 อ่าน 252 / ตอบ 1
002578 การเปลี่ยนสายงาน ปัณณพัฒน์ คำตุ้ย  6/8/2562 11:17:24 อ่าน 269 / ตอบ 1
002577 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาว่าง พิทบูล  17/5/2562 10:31:50 อ่าน 384 / ตอบ 0
002576 สอบถามคะ ann  7/5/2562 14:54:08 อ่าน 291 / ตอบ 1
002575 การย้ายเปลี่ยนสายงาน มณีรัตน์ กุละนาม  26/4/2562 11:03:22 อ่าน 363 / ตอบ 1
002574 ค่าอหาร thanapon ariyanuntapong  18/2/2562 11:27:30 อ่าน 393 / ตอบ 2
002573 การเปลี่ยนสายงาน นายรณชิต จันภิรมย์  31/1/2562 11:28:54 อ่าน 361 / ตอบ 1
002572 การแต่งต้ังกรรมการเพื่อปรับปรุงตำแหน่งเป็นอาวุโส มณีรัตน์ กุละนาม  25/12/2561 11:38:42 อ่าน 499 / ตอบ 1
002571 หลักเกณฑ์เลื่อนระดับชำนาญการล่าสุด อิทธิพงศ์  20/9/2561 14:59:41 อ่าน 698 / ตอบ 1