องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ประชาสัมพัน์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม มีความประสงค์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ประเภทวิชาการ

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 0 4258 7123