นายสุนทา บรรหาร

นายก อบต.บ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4205-2214 " ถิ่นภูไทรวมเผ่า วัดเก่าแก่งเมือง ลือเลื่องไข่ไก่ ชื่นใจละมุดหวาน ทุกฤดูกาลมีหอมแบ่ง"
นายวรพจน์ เข็มปัญญา

ปลัด อบต.บ้านกลาง

  สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
  อบต.ดงขวาง อ.เมือง จ.นครพนม
  อบต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม
  สมาคมปลัด อบต.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
  อบต.วังตามัว อ.เมือง จ.นครพนม
  สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง
  Web blog ปลัดปรีชา
 
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 ขณะนี้ 28 คน
 วันนี้ 323 คน
 เมื่อวานนี้ 183 คน
 สัปดาห์นี้ 1,619 คน
 สัปดาห์ที่ผ่านมา 1,998 คน
 เดือนนี้ 6,192 คน
 เดือนที่ผ่านมา 10,804 คน
 ทั้งหมด 1,339,035 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2554

ขอเชิญประชุม เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม รุ่นที่ ๕ (วันที่ ๒๙ เม.ย.๕๗) 18/4/2557 เปิดอ่าน 67
คำสั่งและการแก้ไขคำสั่งให้บุคลากรครูศูนย์ฯได้รับเงินเดือนเพิ่มตามคุณวุฒิ 18/4/2557 เปิดอ่าน 231
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 11/4/2557 เปิดอ่าน 332
หนังสือแจ้งตอบหารือคุณวุฒิการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาลตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กกรณีคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต 10/4/2557 เปิดอ่าน 143
การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานนิเทศการศึกษากรณีบุคคลยังไม่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรที่ ก.ท.กำหนด 9/4/2557 เปิดอ่าน 130
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 3-2557 วันที่ 31 มีนาคม 2557 31/3/2557 เปิดอ่าน 1089
ประกาศ กถ.บัญชีเงินเดือนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 มีผล 1 ม.ค.2556 เป็นต้นไป 27/3/2557 เปิดอ่าน 1662
สมาคมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเชิญประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อปท.ประจำปี 2557 ณ โรงแรมอัศวรรณ จ.หนองคาย 26/3/2557 เปิดอ่าน 266
(ด่วนมาก) ชมรมปลัด อบต.จังหวัดนครพนม แจ้งให้คณะกรรมการบริหารชมรม ส่งเอกสารประกอบการจดทะเบียนสมาคม ภายในวันที่ ๒๘ มี.ค. ๕๗ ที่ อบต.บ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม 20/3/2557 เปิดอ่าน 108
ท้องถิ่นจังหวัดนครพนมแจ้ง ขอให้ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีรายชื่อ(ไฟล์แนบ) มารับใบประกาศนียบัตร เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม 18/3/2557 เปิดอ่าน 511
สำนักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.แจ้งให้ อปท.ปรับเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 13/3/2557 เปิดอ่าน 850
สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การปรับปรุงระบบสวัสดิการและระบบการบริหารงานบุคคล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗ 4/3/2557 เปิดอ่าน 397
แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ก.พ.๕๗ 28/2/2557 เปิดอ่าน 944
ชมรมองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดนครพนม ขอเชิญนายก อบต.ทุกตำบล ประชุมเรื่องการจัดการแข่งขันกีฬาฯ ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ห้องประชุมสภา อบจ.นครพนม ชั้น ๓ 24/2/2557 เปิดอ่าน 97
อบต.ท่าลาด อ.เรณูนคร จ.นครพนม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 21/2/2557 เปิดอ่าน 199
มติ ก.กลางเห็นชอบให้ตรวจสอบประเมินการกำหนดตำแหน่งปลัด อบต.ระดับ8 กรณีพิเศษใหม่ 18/2/2557 เปิดอ่าน 536
ประกาศรายชื่อผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ชุดที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๗ 10/2/2557 เปิดอ่าน 290
แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ ม.ค.๕๗ 4/2/2557 เปิดอ่าน 859
ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ อบต.โคกสว่าง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 24/1/2557 เปิดอ่าน 169
การจ่ายเงินประกันสังคมพนักงานจ้าง(เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ม.ค.57) 22/1/2557 เปิดอ่าน 572
ทั้งหมด 353 รายการ 1 / 18