นายสุนทา บรรหาร

นายก อบต.บ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4205-2214 " ถิ่นภูไทรวมเผ่า วัดเก่าแก่งเมือง ลือเลื่องไข่ไก่ ชื่นใจละมุดหวาน ทุกฤดูกาลมีหอมแบ่ง"
นายวรพจน์ เข็มปัญญา

ปลัด อบต.บ้านกลาง

  สถาบันพัฒนาบุคลากร
  คลังข่าวมหาดไทย
  สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
  หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สมาคมปลัด อบต.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
  สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง
 
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 ขณะนี้ 11 คน
 วันนี้ 477 คน
 เมื่อวานนี้ 484 คน
 สัปดาห์นี้ 2,324 คน
 สัปดาห์ที่ผ่านมา 2,270 คน
 เดือนนี้ 477 คน
 เดือนที่ผ่านมา 9,802 คน
 ทั้งหมด 1,560,144 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2554

สำนักงาน ก.จ ก.ท. และ ก.อบต. แจ้ง เรื่อง การจัดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง(ระบบแท่ง) (หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว52 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558) 18/11/2558 เปิดอ่าน 455
อบต.ท่าดอกคำ อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วประเทศ ส่งภาพยนตร์สั้นเข้าร่วมประกวดในหัวข้อ "ตามหาดอกคำ ปี ๒๕๕๘" 18/11/2558 เปิดอ่าน 31
ด่วนที่สุด สมาคมปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ขอเชิญประชุมเพือปรึกษาหารือการดำเนินงานของสมาคมฯ ในวันพุธ ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ 16/11/2558 เปิดอ่าน 63
อบต.พุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 10/11/2558 เปิดอ่าน 232
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 10/11/2558 เปิดอ่าน 312
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 10/2558 วันที่ 30 ตุลาคม 2558 2/11/2558 เปิดอ่าน 571
สมาคมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเชิญเข้ารับการอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา การบริหารงบประมาณทางการศึกษา การพัสดุ และการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 2/11/2558 เปิดอ่าน 163
อบต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล 20/10/2558 เปิดอ่าน 341
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 19/10/2558 เปิดอ่าน 397
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘ 9/10/2558 เปิดอ่าน 154
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 9/2558 วันที่ 30 กันยายน 2558 1/10/2558 เปิดอ่าน 836
แจ้งมติ คกก.อำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ 30/9/2558 เปิดอ่าน 345
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 28/9/2558 เปิดอ่าน 245
ด่วนที่สุด แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 15/9/2558 เปิดอ่าน 351
ราคากลางงานสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารหอประชุม อบต.บ้านกลาง 15/9/2558 เปิดอ่าน 83
ประกาศสอบราคางานจ้าง โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารหอประชุม อบต.บ้านกลาง 15/9/2558 เปิดอ่าน 49
ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ๒๖-๒๗ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ลำน้ำโขง บ้านหนาด ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 14/9/2558 เปิดอ่าน 83
ประกาศคณะกรรมการพนักงาานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4 ) 9/9/2558 เปิดอ่าน 811
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 28 สิงหาคม 2558 8/9/2558 เปิดอ่าน 555
สมาคมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอเชิญเข้ารับการอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 6/9/2558 เปิดอ่าน 199
ทั้งหมด 501 รายการ 1 / 26