นายสุนทา บรรหาร

นายก อบต.บ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4205-2214 " ถิ่นภูไทรวมเผ่า วัดเก่าแก่งเมือง ลือเลื่องไข่ไก่ ชื่นใจละมุดหวาน ทุกฤดูกาลมีหอมแบ่ง"
นายวรพจน์ เข็มปัญญา

ปลัด อบต.บ้านกลาง

  สถาบันพัฒนาบุคลากร
  คลังข่าวมหาดไทย
  สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
  หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สมาคมปลัด อบต.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
  สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง
 
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 ขณะนี้ 16 คน
 วันนี้ 324 คน
 เมื่อวานนี้ 417 คน
 สัปดาห์นี้ 2,475 คน
 สัปดาห์ที่ผ่านมา 2,338 คน
 เดือนนี้ 8,926 คน
 เดือนที่ผ่านมา 9,648 คน
 ทั้งหมด 1,523,733 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2554

ประกาศ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 4 (ปรับเพิ่มค่าจ้าง 4 เปอร์เซ็นต์) 27/8/2558 เปิดอ่าน 120
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูศูนย์เด็กฯ พ.ศ.๒๕๕๘ 14/8/2558 เปิดอ่าน 300
สมาคมข้าราชการท้องถิ่นแห่งประเทศไทยขอเชิญเข้ารับการอบรมและสัมมนา เรื่อง ปัญหาและแนวทางแก้ไขข้อทักท้วงของหน่วยตรวจสอบ ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ จ.อุบลราชธานี 12/8/2558 เปิดอ่าน 120
อบต.โพนแพง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล 7/8/2558 เปิดอ่าน 258
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2) 4/8/2558 เปิดอ่าน 550
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 4/8/2558 เปิดอ่าน 426
ประกาศสอบราคางานจ้าง โครงการก่อสร้างประตู รั้วและป้าย ศพด.บ้านดงติ้ว ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 3/8/2558 เปิดอ่าน 44
ราคากลางงานจ้าง ก่อสร้างประตู รั้วและป้าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงติ้ว 29/7/2558 เปิดอ่าน 57
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 7-2558 วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 29/7/2558 เปิดอ่าน 446
อบต.นางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบล 20/7/2558 เปิดอ่าน 347
สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วินัยและการรักษาวินัย กฎหมายและ ระเบียบที่พึงรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ การ ประกันสังคม ส าหรับพนักงานจ้าง 18/7/2558 เปิดอ่าน 167
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 30/6/2558 เปิดอ่าน 732
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 29/6/2558 เปิดอ่าน 397
รายละเอียดคุณลักษณะของรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้า 22/6/2558 เปิดอ่าน 119
เอกสารสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฟฟ้า พร้อมกระเช้า 22/6/2558 เปิดอ่าน 68
ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้า 22/6/2558 เปิดอ่าน 75
ราคากลางรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้า 22/6/2558 เปิดอ่าน 107
สมาคมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง "แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ การกำหนดราคากลาง การควบคุมงาน การตรวจรับงานจ้าง การตรวจรับพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๘" ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์รีสอร์ท อ.เมือง จ.อุบลฯ 16/6/2558 เปิดอ่าน 307
สมาคมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "โครงการอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การเข้าสู่ระบบจำแนกตำแหน่ง(แท่ง)ของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีงบประมาณ การพัสดุ และการเบิกจ่ายเงิน ประจำปี ๒๕๕๙" 16/6/2558 เปิดอ่าน 483
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 12/6/2558 เปิดอ่าน 487
ทั้งหมด 478 รายการ 1 / 24