นายสุนทา บรรหาร

นายก อบต.บ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4205-2214 " ถิ่นภูไทรวมเผ่า วัดเก่าแก่งเมือง ลือเลื่องไข่ไก่ ชื่นใจละมุดหวาน ทุกฤดูกาลมีหอมแบ่ง"
นายวรพจน์ เข็มปัญญา

ปลัด อบต.บ้านกลาง

  สถาบันพัฒนาบุคลากร
  คลังข่าวมหาดไทย
  สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
  หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สมาคมปลัด อบต.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
  สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง
 
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 ขณะนี้ 6 คน
 วันนี้ 532 คน
 เมื่อวานนี้ 589 คน
 สัปดาห์นี้ 3,109 คน
 สัปดาห์ที่ผ่านมา 3,434 คน
 เดือนนี้ 5,786 คน
 เดือนที่ผ่านมา 12,743 คน
 ทั้งหมด 1,543,161 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2554

ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘ 9/10/2558 เปิดอ่าน 43
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 9/2558 วันที่ 30 กันยายน 2558 1/10/2558 เปิดอ่าน 706
แจ้งมติ คกก.อำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ 30/9/2558 เปิดอ่าน 280
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 28/9/2558 เปิดอ่าน 174
ด่วนที่สุด แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 15/9/2558 เปิดอ่าน 315
ราคากลางงานสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารหอประชุม อบต.บ้านกลาง 15/9/2558 เปิดอ่าน 63
ประกาศสอบราคางานจ้าง โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารหอประชุม อบต.บ้านกลาง 15/9/2558 เปิดอ่าน 33
ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ๒๖-๒๗ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ลำน้ำโขง บ้านหนาด ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 14/9/2558 เปิดอ่าน 66
ประกาศคณะกรรมการพนักงาานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4 ) 9/9/2558 เปิดอ่าน 719
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 28 สิงหาคม 2558 8/9/2558 เปิดอ่าน 506
สมาคมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอเชิญเข้ารับการอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 6/9/2558 เปิดอ่าน 190
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 28 สิงหาคม 2558 2/9/2558 เปิดอ่าน 579
ปรับอัตราเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลให้ได้รับเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 31/8/2558 เปิดอ่าน 870
แก้ไขคำสั่งเลื่ิอนขั้นเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เดือน เมษายน 2558 31/8/2558 เปิดอ่าน 650
ประกาศ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 4 (ปรับเพิ่มค่าจ้าง 4 เปอร์เซ็นต์) 27/8/2558 เปิดอ่าน 789
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูศูนย์เด็กฯ พ.ศ.๒๕๕๘ 14/8/2558 เปิดอ่าน 418
สมาคมข้าราชการท้องถิ่นแห่งประเทศไทยขอเชิญเข้ารับการอบรมและสัมมนา เรื่อง ปัญหาและแนวทางแก้ไขข้อทักท้วงของหน่วยตรวจสอบ ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ จ.อุบลราชธานี 12/8/2558 เปิดอ่าน 169
อบต.โพนแพง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล 7/8/2558 เปิดอ่าน 378
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2) 4/8/2558 เปิดอ่าน 713
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 4/8/2558 เปิดอ่าน 574
ทั้งหมด 492 รายการ 1 / 25