นายสุนทา บรรหาร

นายก อบต.บ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4205-2214 " ถิ่นภูไทรวมเผ่า วัดเก่าแก่งเมือง ลือเลื่องไข่ไก่ ชื่นใจละมุดหวาน ทุกฤดูกาลมีหอมแบ่ง"
นายวรพจน์ เข็มปัญญา

ปลัด อบต.บ้านกลาง

  สถาบันพัฒนาบุคลากร
  คลังข่าวมหาดไทย
  สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
  หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สมาคมปลัด อบต.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
  สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง
 
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 ขณะนี้ 3 คน
 วันนี้ 125 คน
 เมื่อวานนี้ 392 คน
 สัปดาห์นี้ 2,494 คน
 สัปดาห์ที่ผ่านมา 2,398 คน
 เดือนนี้ 9,119 คน
 เดือนที่ผ่านมา 9,648 คน
 ทั้งหมด 1,523,926 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2554

ประกาศ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 4 (ปรับเพิ่มค่าจ้าง 4 เปอร์เซ็นต์) 27/8/2558 เปิดอ่าน 137
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูศูนย์เด็กฯ พ.ศ.๒๕๕๘ 14/8/2558 เปิดอ่าน 302
สมาคมข้าราชการท้องถิ่นแห่งประเทศไทยขอเชิญเข้ารับการอบรมและสัมมนา เรื่อง ปัญหาและแนวทางแก้ไขข้อทักท้วงของหน่วยตรวจสอบ ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ จ.อุบลราชธานี 12/8/2558 เปิดอ่าน 120
อบต.โพนแพง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล 7/8/2558 เปิดอ่าน 261
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2) 4/8/2558 เปิดอ่าน 551
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 4/8/2558 เปิดอ่าน 429
ประกาศสอบราคางานจ้าง โครงการก่อสร้างประตู รั้วและป้าย ศพด.บ้านดงติ้ว ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 3/8/2558 เปิดอ่าน 45
ราคากลางงานจ้าง ก่อสร้างประตู รั้วและป้าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงติ้ว 29/7/2558 เปิดอ่าน 57
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 7-2558 วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 29/7/2558 เปิดอ่าน 448
อบต.นางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบล 20/7/2558 เปิดอ่าน 349
อบต.บ้านกลาง ร่วมกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ (เปิด 18 ครัั้ง)
เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ร่วมกิจกรรมBike for Mom ปั่นเพื่อแม่ ณ ศาลากลางจังหวัดนครพนม เส้นทางสู่สะพานมิตรภาพไทย-แขวงคำม่วน สปป.ลาว
อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม จัดพิธีลงนามถวายพระพร ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ (เปิด 24 ครัั้ง)
๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมปทุมดี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง โดยมีส่วนราชการ โรงเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ผู้นำชุมชน พ่อค้า ประชาชน และกลุ่มพลังมวลชน เข้าร่วมลงนามถวายพระพร ในครั้งนี้.
อบต.บ้านกลาง ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๘ (เปิด 26 ครัั้ง)
๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๘ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ วาระแรก
อบต.บ้านกลาง จัดประชุมประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ (เปิด 99 ครัั้ง)
เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ได้จัดประชุมประจำเดือนมิถุนายน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง ส.อบต.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ เสนอแนะปัญหา อุปสรรค เพื่อหาทางออกและแก้ไขปัญหาร่วมกันในพื้นที่แบบบูรณาการ
ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรม"หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของฝ่ายการเมืององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๘" (เปิด 57 ครัั้ง)
สมาคมปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม จัดโครงการฝึกอบรม"หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของฝ่ายการเมืององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๘" รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และรุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิวนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นมีความเข้าใจตัวกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทำให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความถูกต้องมีประสิทธิภาพ สามารถให้การบริหารงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำเร็จและบรรลุวัตถุที่กำหนดไว้
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านตาด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี เข้าศึกษาดูงานที่ อบต.บ้านกลาง (เปิด 81 ครัั้ง)
เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านตาด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี จำนวน ๒๐ คน เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการกองทุน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัด และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางให้การต้อนรับ
ภาพกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬา อบต.บ้านกลางต่อต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๘ (เปิด 108 ครัั้ง)
จัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมีทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจากทั้งหมด ๑๓ หมู่บ้าน มีการแข่งขันกีฬา ๕ ประเภท ประกอบด้วย ๑.ฟุตบอลชาย ๒.ตะกร้อชาย ๓.ฟุตซอลชาย(อายุไม่เกิน ๑๓ ปี) ๔.วอลเลย์บอลชาย ๕.วอลเลย์บอลหญิง
อบต.บ้านกลาง ร่วมพิธีวันท้องถิ่นไทย ปี ๒๕๕๘ ณ ลานอนุสาวรีย์พระบรมรูปทรงม้าพระปิยะมหาราช(ด้านหน้าหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนครพนม) (เปิด 97 ครัั้ง)
จังหวัดนครพนมได้กำหนดจัดงานวันท้องถิ่นไทย ปี ๒๕๕๘ ในวันพุธที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๔๕ น. ณ ลานอนุสาวรีย์พระบรมรูปทรงม้าพระปิยะมหาราช โดยมี นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ปลัด อบต.บ้านกลาง ข้าราชการ พนักงานจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครพนมเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้
การประชุมสมาคมปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม (เปิด 95 ครัั้ง)
เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ สมาคมปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนมได้ประชุมสมาชิกและคณะกรรมการสมาคม ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เพื่อพิจารณาวางแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสมาคม
อบต.คุ้งพยอม จ.ราชบุรี เข้าศึกษาดูงานที่ อบต.บ้านกลาง (เปิด 196 ครัั้ง)
26 กุมภาพันธ์2558 เวลา 09.30 น. คณะศึกษาดูงานจาก อบต.บ้านคุ้งพยอม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี จำนวน จำนวน 48 คน เข้าศึกษาดูงานที่ อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.บ้านกลาง ให้การต้อนรับ
  กระทู้  
002430 การปรับเงินเดืือน ร้อยละ 4 และบัญชี 4 ลิลี่ นครพนม  28/8/2558 15:00:55 อ่าน 17 / ตอบ 0
002429 การนำทรานสคริปมาแนบการจบป.โท อภัย ทองโกฎิ  26/8/2558 15:18:11 อ่าน 29 / ตอบ 0
002428 การสรรหาพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก sawitree tapho  25/8/2558 20:05:58 อ่าน 25 / ตอบ 0
002427 หลักเกณฑ์ในการขอเปิดส่วนราชการ ผ่านมา  17/8/2558 14:38:14 อ่าน 157 / ตอบ 1
002426 ขอความอนุเคราะห์ตัวอย่างคำสั่งปรับ 4 % ครูผู้ดูแลเด็ก 00  17/8/2558 10:47:52 อ่าน 211 / ตอบ 1
002425 จะเลื่อนเป็น6ว เพิ่งเปลี่ยนสายงาน ข้อเสนอเพื่อพิจารณาดังต่อไปนี้เข้าใจถูกต้องไหมค่ะ sjnuch11  16/8/2558 17:42:00 อ่าน 105 / ตอบ 1
002424 เลื่อนระดับ3ไป4ก่อนเข้าสู่ระบบแท่ง นางสาวศรีคำพร ฟุ้งเฟื่อง  13/8/2558 15:55:38 อ่าน 88 / ตอบ 1
002423 จะเลื่อนเป็นบุคลากร6ว ได้เมื่อใด sjnuch11  12/8/2558 20:31:58 อ่าน 98 / ตอบ 3
002422 หากหัวหน้าสำนัก 7 ว่าง วุฒิภัทร   6/8/2558 15:13:59 อ่าน 187 / ตอบ 1
002421 สอบถามการเลื่อนระดับ จนท.บริหารงานทั่วไป  4/8/2558 17:42:58 อ่าน 124 / ตอบ 1
002420 สอบถามบัญชี4 นายขวัญชัย ไชยเทียมพล  4/8/2558 14:46:10 อ่าน 209 / ตอบ 1
002414 การเข้าแท่ง ช่างท้องถิ่นอีสาน  25/7/2558 21:51:12 อ่าน 299 / ตอบ 1
002410 สอบถามเรื่องการจ้างเหมาบริการ วิราวรรณ   22/7/2558 12:58:36 อ่าน 205 / ตอบ 2
002403 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พจน์ หาญกล้าอุปสรรค  15/7/2558 14:35:38 อ่าน 238 / ตอบ 1
002399 การแต่งตั้งสายปฏิบัติเป็นบริหาร porchor  9/7/2558 15:58:56 อ่าน 290 / ตอบ 1
002397 7 ว 2345  8/7/2558 14:09:45 อ่าน 120 / ตอบ 1
002395 ขอสอบถามการเลื่อนระดับ 5 จพง.ป้องกันฯ สาวิตา พรมภารักษ์  7/7/2558 13:12:55 อ่าน 143 / ตอบ 2
002394 หัวหน้าส่วน 7 พจน์ หาญกล้าอุปสรรค  6/7/2558 10:46:12 อ่าน 190 / ตอบ 1
002393 ประชาสัมพันธ์การรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล 00  6/7/2558 10:19:55 อ่าน 236 / ตอบ 2
002392 เรียนถาม ป.วรพจน์ครับ ข้าราชการ ชั้นผู้น้อย  1/7/2558 13:47:55 อ่าน 194 / ตอบ 1